Algemene Voorwaarden

Landschap BioProphyl

BioProphyl® GmbH
Erlenweg 2
56729 Nitz
Tel.: 02656 – 952 380
Fax: 02656 – 952 381

Handelsregister: HRB 12657, Lokale rechtbank Wittlich
Ust.-Id-Nr.: DE149265223
Algemeen directeur: Dennis Devooght, Ingomar Devooght


§1 Toepassingsgebied

(1) De volgende voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen BioProphyl® GmbH, Erlenweg 2, 56729 Nitz, vertegenwoordigd door de daar gevestigde bestuurders, Dennis en Ingomar Devooght, (hierna te noemen “verkoper”) en de koper.

(2) De verkoper verleent zijn diensten uitsluitend op basis van deze voorwaarden. U kunt onze AGB te allen tijde online oproepen op onze website. Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt uw contactgegevens te allen tijde bekijken en wijzigen in het gedeelte “Mijn Account” nadat u daar de gevraagde gegevens hebt ingevoerd. Daar vindt u ook een overzicht van uw vorige bestellingen.

§2 Sluiting van het contract

(1) De presentatie van de goederen, met name op het internet, vormt geen bindend aanbod van de verkoper. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de bestelling door de verkoper is aanvaard.

(2) U kunt kiezen uit het aanbod zoals u dat wilt en artikelen toevoegen aan het winkelwagentje door te klikken op de link “Artikelen toevoegen aan winkelwagentje”. U kunt de inhoud van het winkelwagentje wijzigen of het volledig leegmaken door in de menubalk het menu-item “Bewerken” te selecteren. De wijzigingen kunnen met de muis worden aangebracht. Door op de knop “Kopen” te klikken plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelwagentje.

(3) De bevestiging van de ontvangst van uw bestelling wordt samen met de aanvaarding van de bestelling verstuurd. Met deze bevestigingsmail is het koopcontract gesloten.

§3 Leveringsvoorwaarden

(1) Een levering vindt plaats binnen 5 werkdagen, tenzij anders vermeld bij het product, waarbij werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. In het geval van vooruitbetaling door middel van een bankoverschrijving gaat de termijn in op het moment dat de betalingsopdracht aan de verzendende bank wordt verstrekt en, in het geval van alle andere soorten betalingen, op het moment dat het contract wordt gesloten.

(2) Indien de verkoper extra verzendkosten maakt door het verstrekken van een onjuist afleveradres of een onjuiste geadresseerde, worden deze kosten door de koper vergoed, tenzij de koper niet verantwoordelijk is voor de onjuiste informatie.

§4 Betalingsvoorwaarden

(1) Bij levering van de bestelde goederen is de koopprijs zonder aftrek verschuldigd. De koper kan het aankoopbedrag tegen factuur betalen via bankoverschrijving, automatische incasso, vooruitbetaling, PayPal, creditcard (Visa/Mastercard), Giropay of onmiddellijke overschrijving. Voor eerste bestellingen of bestellingen met een zeer hoge bestelwaarde behouden wij ons het recht voor om deze alleen onder rembours, tegen vooruitbetaling of PayPal-betaling te leveren. Rembourszendingen worden onder rembours verstuurd plus rembourskosten. In het geval van automatische incasso’s worden de afschrijvingen meestal binnen twee weken gedaan, maar niet eerder dan één dag na levering van de goederen.

(2) Alle prijzen dienen te worden opgevat als eindklantprijzen inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde, maar exclusief verzendkosten.

§5 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling is ontvangen.

§6 Gesetzliches Mängelhaftungsrecht

(1) Met betrekking tot de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken gelden de wettelijke bepalingen, tenzij in § 7, tweede tot en met derde lid anders is overeengekomen.

(2) De verjaringstermijn voor vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid voor materiële gebreken begint met de overhandiging van de goederen en bedraagt 24 maanden als de koper een consument is. Indien de koper bij het afsluiten van de rechtshandeling handelt voor zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (ondernemer in de zin van § 14 BGB), bedraagt de termijn 12 maanden. De bovengenoemde beperking van de verjaring geldt echter niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid, schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (overdracht en eigendomsoverdracht van de goederen) en voor schade als gevolg van opzettelijk of grof nalatig gedrag. De wettelijke verjaringsregels zijn hier van toepassing.

(3) Voor handelaren gelden de wettelijke bepalingen, controle- en meldingsverplichtingen volgens het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).

§7 Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De termijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, anders dan de vervoerder, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BioProphyl® GmbH, Erlenweg 2, 56729 Nitz, E-Mail: [email protected] of Fax: 02656 / 952 381 of Telefoon: 02656 / 952 380) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om zich terug te trekken uit deze overeenkomst. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier, dat niet verplicht is.

Om de termijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere soort levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst vergoeden. Wij zullen voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen, en in geen geval zal deze terugbetaling aan u in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract, aan ons te retourneren of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.

U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de aard, de eigenschappen en de werking ervan.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

 • De herroeping moet worden gericht aan
  • schriftelijk aan BioProphyl® GmbH, Erlenweg 2, 56729 Nitz
  • via e-mail naar [email protected]
  • via fax naar 02656/952381
  • of via de telefoon naar 02656/952380
 • Ik/wij (*) herroep hierbij het door mij/ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)
 • Besteld op (*) / ontvangen op (*):
 • Naam van de consument(en):
 • Adres van de consument(en):
 • Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier):
 • Datum:

(*) Verwijderen indien van toepassing

§8 Slotbepaling

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dwingende bepalingen van de staat waarin de koper zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast. De contracttaal voor deze online shop is Duits.

(2) De Europese Commissie heeft een internetplatform opgericht voor online geschillenbeslechting. Het doel is om consumenten en handelaren in staat te stellen om geschillen met betrekking tot onlineverkoopcontracten of onlinedienstencontracten eenvoudig, efficiënt, snel en buitengerechtelijk te beslechten. Het platform is toegankelijk via de website http://ec.europa.eu/consumers/odr.

(3) Het bedrijf BioProphyl GmbH ziet af van de vrijwillige deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

(4) Indien de koper een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de vestigingsplaats van de verkoper de bevoegde rechtbank.

(5) Het contract blijft bindend in de overige delen, zelfs als afzonderlijke punten juridisch niet effectief zijn. In plaats van de ineffectieve punten zijn de eventuele wettelijke voorschriften van toepassing.

Status van de algemene voorwaarden: 13.02.2019