Privacybeleid

Gegevensbescherming

Dank u voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de BioProphyl® GmbH een bijzonder hoge prioriteit.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op BioProphyl® GmbH. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te bewaren en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Als privaatrechtelijke onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening gegevensbescherming (DSGVO) en de voorschriften van de nieuwe federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG-neu). Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd.

Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke:

Verantwoordelijke persoon:

BioProphyl® GmbH
Erlenweg 2
56729 Nitz
Duitsland
Tel.: +492656/952380
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bioprophyl.be

Indien u vragen hebt over de verzameling, de verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, of indien u informatie wenst te vragen, gegevens wenst te corrigeren, te beperken of te wissen, of indien u een gegeven toestemming wenst in te trekken of bezwaar wenst te maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

Definities

De wetgever eist dat persoonsgegevens op rechtmatige wijze, te goeder trouw en op een voor de betrokkene begrijpelijke wijze worden verwerkt (“rechtmatigheid, verwerking te goeder trouw, transparantie”). Daartoe informeren wij u over de afzonderlijke juridische definities die ook in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt:

1. persoonsgegevens

“Persoonsgegevens”: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. Verwerking

“verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

3. beperking van de verwerking

“Beperking van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

4. profilering

“profilering”: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat van deze persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

5. pseudonimisering

“Pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder het gebruik van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie apart wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld.

6. bestandssysteem

“Bestandssysteem”: elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk is, ongeacht of deze verzameling op gecentraliseerde, gedecentraliseerde of functionele dan wel geografische basis wordt bijgehouden.

7. controller

“voor de verwerking verantwoordelijke”: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander orgaan die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld door de wetgeving van de Unie of van de Lid-Staat, kan in de wetgeving van de Unie of van de Lid-Staat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of kunnen de specifieke criteria voor de aanwijzing van de voor de verwerking verantwoordelijke worden vastgesteld.

8. Processor

“Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam die, ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt.

9. Ontvanger

“Ontvanger”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door de genoemde instanties geschiedt overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsregels in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

10. derde partij

Onder “derde” wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

11. toestemming

Onder “toestemming” van de betrokkene wordt verstaan elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling waarmee de betrokkene zich akkoord verklaart met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien er een rechtsgrondslag voor de verwerking bestaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan in overeenstemming zijn met artikel 6, lid 1, onder p.1.

lit. a – f DSGVO kan met name zijn:

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden getroffen;

c. de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

d. de verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;

e. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

f. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie (TTDSG)

De rechtsgrondslag voor het opslaan en opvragen van informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker is toestemming, overeenkomstig § 25 lid 1 p. 1 TTDSG. Deze toestemming wordt gevraagd wanneer de website wordt opgeroepen.

Overeenkomstig artikel 25, lid 2, nr. 2 TTDSG is toestemming niet vereist indien de opslag van informatie in de eindapparatuur van de eindgebruiker of de toegang tot informatie die reeds in de eindapparatuur van de eindgebruiker is opgeslagen, absoluut noodzakelijk is opdat de aanbieder van een telemediadienst een telemediadienst kan leveren waarom de gebruiker uitdrukkelijk heeft verzocht. In de cookie-instellingen kunt u zien welke cookies als absoluut noodzakelijk moeten worden aangemerkt (vaak ook “technisch noodzakelijke cookies” genoemd) en dus onder de uitzondering van artikel 25, lid 2, TTDSG vallen en dus geen toestemming behoeven.

Er zij op gewezen dat de rechtsgrondslag voor de downstreamverwerking van persoonsgegevens dan voortvloeit uit de GDPR. De relevante rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website vindt u in het verdere verloop van deze mededeling betreffende gegevensbescherming.

Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn b.v. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server doorstuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan kwam
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

Na een technische evaluatie worden deze gegevens onmiddellijk gewist. Overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f) DSGVO dient deze gegevensverzameling ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een correcte presentatie van ons websiteaanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen, alsmede ter naleving van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming in termen van veiligheid en vertrouwelijkheid.

De toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, is:

Adres:
De regeringscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van Rijnland-Palts.
Postbus 30 40
55020 Mainz
Telefoon: +49 (0) 6131 208-2449
Fax: +49 (0) 6131 208-2497
E-mail: [email protected]

Gebruikersaccount op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking een klantenrekening aan te maken door persoonsgegevens te verstrekken. In dit verband worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

 • Salutatie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum (facultatief)
 • E-mailadres (facultatief)
 • Aanbevolen door (facultatief)

In de klantenrekening kunnen meerdere leverings- en factuuradressen worden opgeslagen. Daartoe kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd:

 • Bedrijf
 • Straat en huisnummer
 • Adres achtervoegsel
 • Postcode en plaats
 • Land
 • Staat, indien van toepassing
 • Telefoon

Tijdens het bestelproces kunnen ook op- en aanmerkingen over de geplaatste bestelling worden ingediend.

De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor de eigen doeleinden. Bv. wij gebruiken uw e-mail alleen in directe samenhang met uw bestelling. Typische mails zouden zijn: Orderbevestigingen, facturen, creditnota’s, leveringsnota’s, opvolging van zendingen, vertragingen bij leveringen, klachten of herinneringen.

De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern gebruik dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke kan worden toegeschreven.

De gehele BioProphyl website, inclusief uw persoonlijke, credit card of bank informatie, wordt gecodeerd verzonden via een zogenaamde SSL verbinding (Secure Socket Layer). Deze website biedt beveiligde communicatie. Beveiligde communicatie betekent dat de informatie die u verstrekt, zoals uw bankgegevens, wordt gecodeerd zodat deze niet door anderen kan worden gelezen of onderschept. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internet service provider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat alleen op die manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens het zo nodig mogelijk maken strafbare feiten die zijn gepleegd, op te helderen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of de doorgifte tot strafrechtelijke vervolging dient.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Indien het aanmaken van de klantenrekening het sluiten van een overeenkomst beoogt, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit de klantenrekening dient ons om de bestelling uit te voeren en om misbruik bij bestellingen tot een minimum te beperken.

De registratie van de betrokkene door vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, gezien de aard van de materie, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. De facultatieve geboortedatum dient ter controle van de leeftijd voor alcoholhoudende producten (wet op de jeugdbescherming). Het veld “Aanbevolen door” wordt gebruikt voor marketingdoeleinden. Het staat geregistreerde personen vrij de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of deze volledig uit de gegevensbestanden van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

Duur van de opslag

De gegevens worden bewaard totdat de klant zijn gebruikersaccount verwijdert.

Intrekking, mogelijkheid van bezwaar en afschaffing

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk of per e-mail in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonsgegevens.

Contactmogelijkheid via de website

Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. In dit verband worden de volgende gegevens gevraagd:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres
 • Uw bericht

Er is ook een contactmogelijkheid voor dealers en therapeuten (“dealer enquiry”). De volgende gegevens worden hier verzameld:

 • Bedrijf
 • Contactpersoon
 • Straat
 • Postcode en plaats
 • Telefoon
 • Fax
 • E-mail adres
 • Homepage
 • Verkoopbelasting-ID
 • Aankoop hoeveelheid
 • Focus verkoop
 • Handelsvergunning
 • Commentaar

Bij het verzenden van de bovengenoemde berichten worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

Het IP adres van de gebruiker
Datum en tijdstip van contact
Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het verzendingsproces en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Het is ook mogelijk contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail meegezonden persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. In dit verband zullen de gegevens niet aan derden worden doorgegeven. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die in het kader van het verzenden van een e-mail worden verzonden, is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien het e-mailcontact de sluiting van een overeenkomst beoogt, wijzigt de rechtsgrondslag voor de verwerking in Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient ons uitsluitend voor de verwerking van het contact.

Duur van de opslag

De duur van de opslag hangt af van het respectieve doel en de noodzaak van de opslag. In het geval van contactverzoeken op basis van uw toestemming, worden uw gegevens in het algemeen opgeslagen totdat ze worden herroepen, tenzij de rechtsgrondslag is gewijzigd in het initiëren of sluiten van een contract (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO), in welk geval wij uw fiscaal relevante gegevens maximaal 10 jaar zullen opslaan (volgens AO, HGB).

Nieuwsbrief

Op onze website heeft u de mogelijkheid om u in te schrijven voor een gratis nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, worden de gegevens van het invoermasker aan ons doorgegeven.

De inschrijving voor de nieuwsbrief geschiedt volgens de procedure van de dubbele opt-in en bij de inschrijving worden de volgende gegevens verzameld:

 • Datum en uur van inschrijving

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens de registratieprocedure en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Wij gebruiken Amazon SES (Amazon Simple Email Service) om onze nieuwsbrieven te versturen. Amazon SES is een dienst van Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, VS. Om de nieuwsbrief te verzenden, worden de voornaam, achternaam en e-mail doorgestuurd naar een door Amazon ter beschikking gestelde uitgaande e-mailserver.

In het kader van de verwerking kunnen gegevens aan de VS worden doorgegeven. De beveiliging van de overdracht wordt gewaarborgd door zogeheten modelcontractbepalingen, die garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenstemt met dat van de GDPR. Indien de modelcontractbepalingen niet volstaan om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, kan uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), van de GDPR als rechtsgrondslag dienen voor de doorgifte aan derde landen.

Verdere informatie is te vinden op https://aws.amazon.com/de/ses/, https://aws.amazon.com/de/privacy/ en https://aws.amazon.com/de/service-terms/.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens nadat de gebruiker zich heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief is art. 6, lid 1, onder a), DSGVO, indien de gebruiker daarvoor zijn toestemming heeft gegeven.

Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden verzameld voor marketingdoeleinden.

Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het abonnement op de nieuwsbrief kan door de betrokken gebruiker te allen tijde worden opgezegd. Klik hiervoor op de desbetreffende knop in de u toegezonden nieuwsbrief. Als u een klantenaccount hebt, kan de activering of deactivering van de nieuwsbrief ook in uw gebruikersaccount worden uitgevoerd.

Leveranciers van betalings- en leveringsdiensten

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden in het kader van wettelijke verplichtingen. Wij maken de gegevens van gebruikers alleen aan derden bekend indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor facturatiedoeleinden of voor andere doeleinden indien dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers na te komen. Wanneer wij een beroep doen op onderaannemers om onze diensten te verlenen, nemen wij passende wettelijke voorzorgsmaatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften. In deze gevallen wordt de reikwijdte van de doorgegeven gegevens evenwel beperkt tot het noodzakelijke minimum. Om veiligheidsredenen worden de desbetreffende betalingsgegevens uitsluitend door externe dienstverleners verwerkt.

Indien er een gerechtvaardigd belang is, wisselt BioProphyl® GmbH gegevens uit met kredietagentschappen om de kredietwaardigheid te controleren, met inachtneming van de gegevensbescherming.

Secupay

Bij betaling via de betalingsmethode “automatische incasso” wordt de koopprijsvordering toegewezen aan secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz. Uw bank- of kredietkaartrekening zal gedebiteerd worden bij de voltooiing van de bestelling. De voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens worden aan secupay AG doorgegeven. Om het risico op wanbetaling in te schatten, kan secupay AG een kredietwaardigheidscontrole uitvoeren. Informatie over uw betalingsgeschiedenis en informatie over uw kredietwaardigheid op basis van mathematisch-statistische procedures met gebruikmaking van adresgegevens (scoring) wordt verkregen van infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden en EOS Payment Solutions GmbH, Steindamm 80, 20099 Hamburg. Meer informatie over de verwerking en opslag van uw gegevens kunt u rechtstreeks bij secupay AG verkrijgen.

Rechtsgrondslag voor verwerking Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO

Giropay

Bij betaling met “Giropay”, “Sofort-Überweisung” of “Kreditkarte” worden de bankgegevens in versleutelde vorm aan onze betalingsdienstaanbieder PAYONE GmbH, Fraunhoferstraße 2 – 4, 24118 Kiel doorgegeven en daar verwerkt. PAYONE is een onderneming van de Sparkassen-Finanzgruppe en is als betalingsinstelling erkend door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Federale financiële toezichthoudende autoriteit).

Rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Klarna

Klarna is een online betalingsdienstaanbieder die aankopen op rekening of flexibele betaling in termijnen mogelijk maakt. Klarna biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcheck.

De exploitatiemaatschappij van Klarna is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze onlineshop als betalingsoptie “kopen op rekening” of “kopen op afbetaling” kiest, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan Klarna doorgegeven. Door een van deze betalingsmogelijkheden te kiezen, stemt de betrokkene in met deze overdracht van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de verwerking van de aankoop op rekening of huurkoop of voor de identiteits- en kredietwaardigheidscontrole.

De persoonsgegevens die aan Klarna worden doorgegeven zijn voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van een factuur of huurkoop. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van het koopcontract, zijn ook noodzakelijk in verband met de desbetreffende bestelling. Er kan met name sprake zijn van een wederzijdse uitwisseling van betalingsinformatie, zoals bankgegevens, kaartnummer, geldigheidsdatum en CVC-code, aantal artikelen, artikelnummer, gegevens over goederen en diensten, prijzen en belastingheffingen, informatie over eerder koopgedrag of andere informatie over de financiële situatie van de betrokkene.

Het doel van de doorgifte van de gegevens is met name identiteitscontrole, administratie van de betaling en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke. De persoonsgegevens die tussen Klarna en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, worden door Klarna doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

Klarna maakt de persoonsgegevens ook bekend aan gelieerde ondernemingen (Klarna Group) en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen of de gegevens voor rekening van Klarna moeten worden verwerkt.

Om te kunnen beslissen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie, verzamelt en gebruikt Klarna gegevens en informatie over het betalingsgedrag van de betrokkene in het verleden, alsmede waarschijnlijkheidswaarden voor diens gedrag in de toekomst (zogeheten scoring). De puntentelling wordt berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van Klarna te allen tijde in te trekken. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Klarna zijn te vinden ophttps://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

Rechtsgrondslag voor verwerking Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Paypal

De controleur heeft onderdelen van PayPal op deze website geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betaaldiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele particuliere of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. Bovendien biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via kredietkaarten te verwerken indien een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, vandaar dat er geen klassiek rekeningnummer is. PayPal maakt het mogelijk online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustee-functies op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop als betalingsoptie “PayPal” selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betalingsoptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van het koopcontract zijn ook persoonsgegevens die verband houden met de desbetreffende bestelling.

Het doel van het doorgeven van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke zendt persoonsgegevens met name aan PayPal toe indien er een gerechtvaardigd belang is voor de toezending. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele verplichtingen of de gegevens namens u moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken ten aanzien van PayPal. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (contractuele) verwerking van betalingen.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt voor de betaling van de bestelling.

Rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

De klant heeft niet de mogelijkheid bezwaar te maken. Als alternatief kan de klant ook per factuur betalen. In dit verband zij opgemerkt dat in geval van betaling per “factuur” persoonsgegevens zoals naam en bankgegevens worden doorgegeven aan de bank van de ontvanger.

Het staat de klant ook vrij de goederen tegen contante betaling direct bij BioProphyl GmbH, Erlenweg 2 in 56729 Nitz af te halen tijdens de in het impressum vermelde kantooruren.

Beoordelingen van producten / meningen van klanten

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

U kunt een mening/beoordeling voor onze producten achterlaten. De volgende persoonsgegevens zijn vereist:

 • Naam
 • Het IP-adres van de gebruiker (geanonimiseerd)
 • Datum en tijdstip van contact

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het verzendingsproces en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In dit verband raden wij u aan een pseudoniem te gebruiken in plaats van uw duidelijke naam.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 (1) a) DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker dient voor de uitwisseling van ervaringen van de klanten en voor marketingdoeleinden.

De gegevens worden gewist zodra een klant zijn beoordeling niet meer openbaar wenst te zien.

Reacties Blog

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

U kunt uw mening geven over afzonderlijke artikelen in onze blog. De volgende persoonsgegevens zullen worden opgevraagd:

 • Naam
 • E-mail

Bij het verzenden van de bovengenoemde berichten worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • Het IP-adres van de gebruiker (geanonimiseerd)
 • Datum en tijdstip van contact

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming verkregen tijdens het verzendingsproces en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. In dit verband raden wij u aan een pseudoniem te gebruiken in plaats van uw duidelijke naam. Het e-mailadres wordt gebruikt om contact met u op te nemen in geval van vragen. Bovendien zal de klant op de hoogte worden gebracht zodra hij een antwoord op zijn opmerking ontvangt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

De verwerking van persoonsgegevens van het invoermasker wordt gebruikt voor de uitwisseling van ervaringen van klanten en voor marketingdoeleinden.

Postreclame

Wij behouden ons het recht voor uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om u per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen. De reclamezendingen worden in het kader van de verwerking voor onze rekening verzorgd door een dienstverlener, aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven.

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is Art. 6 (1) a) DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

Doel van de gegevensverwerking

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij een reclamebenadering, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen dan onze belangen.

Duur gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de betrokken gegevens routinematig gewist, op voorwaarde dat zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst of dat u uw toestemming niet hebt ingetrokken of bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking.

Informatie over gegevensbescherming voor aanvragers

Wij zijn verheugd dat u in ons geïnteresseerd bent en dat u solliciteert of gesolliciteerd hebt naar een functie in ons bedrijf. Wij willen u hieronder informatie verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie.

Wij verwerken de gegevens die u ons in verband met uw sollicitatie hebt toegezonden om uw geschiktheid voor de functie (of andere openstaande functies in ons bedrijf, indien van toepassing) te beoordelen en om de sollicitatieprocedure uit te voeren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze sollicitatieprocedure is in de eerste plaats § 26 BDSG. Op grond hiervan is de verwerking van gegevens die nodig zijn in verband met het besluit over de totstandbrenging van een arbeidsverhouding toegestaan.

Indien de gegevens na de afronding van de aanvraagprocedure nodig zijn voor gerechtelijke vervolging, kan de gegevensverwerking plaatsvinden op grond van de vereisten van artikel 6 DSGVO, met name ter vrijwaring van gerechtvaardigde belangen op grond van artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Ons belang bestaat er dan in vorderingen te doen gelden of te verdedigen.

Gegevens van aanvragers worden na 6 maanden gewist in geval van afwijzing.

Indien u hebt ingestemd met de verdere opslag van uw persoonsgegevens, zullen wij uw gegevens overdragen aan onze kandidatenpool. Daar worden de gegevens na twee jaar gewist.

Indien u tijdens de sollicitatieprocedure een functie is toegewezen, worden de gegevens uit het sollicitatiesysteem overgebracht naar ons personeelsinformatiesysteem.

Voor de aanvraagprocedure maken wij gebruik van een gespecialiseerde softwareprovider. Deze provider treedt voor ons op als dienstverlener en kan ook kennis krijgen van uw persoonsgegevens in verband met het onderhoud en de service van de systemen. Met deze aanbieder hebben wij een zogenaamde orderverwerkingsovereenkomst gesloten, die waarborgt dat de gegevensverwerking op een toelaatbare wijze geschiedt.

Na ontvangst van uw sollicitatie worden uw kandidaatgegevens bekeken door de personeelsdienst. Geschikte sollicitaties worden vervolgens intern doorgestuurd naar de persoon die verantwoordelijk is voor de desbetreffende openstaande functie. De verdere procedure wordt dan gecoördineerd. Binnen het bedrijf hebben alleen die personen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben voor het goede verloop van onze sollicitatieprocedure.

De gegevens worden uitsluitend verwerkt in computercentra in de Bondsrepubliek Duitsland.

U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Indien een verzoek om informatie niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij dan bewijsmateriaal van u kunnen verlangen om te bewijzen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Bovendien hebt u recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent.

Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking in het kader van de wet. Hetzelfde geldt voor het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Einsatz von Cookies

Naast de hierboven vermelde gegevens worden cookies of soortgelijke technologieën zoals pixels (hierna algemeen “cookies” genoemd) op uw computer gebruikt wanneer u onze website gebruikt en bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw eindapparaat worden opgeslagen voor het opslaan van bepaalde informatie, of beeldbestanden, zoals pixels. De volgende keer dat u onze website met hetzelfde eindapparaat oproept, wordt de in cookies opgeslagen informatie teruggestuurd naar onze website (“first party cookie”) of naar een andere website waartoe de cookie behoort (“third party cookie”).

Aan de hand van de opgeslagen en teruggezonden informatie herkent de betreffende website dat u deze al eerder met de browser van uw eindapparaat hebt opgeroepen en bezocht. Wij gebruiken deze informatie om de website optimaal te ontwerpen en weer te geven volgens uw voorkeuren. Alleen de cookie zelf wordt op uw eindapparaat geïdentificeerd. Verdere opslag van persoonsgegevens vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming of indien dit absoluut noodzakelijk is om de aangeboden en door u geraadpleegde dienst dienovereenkomstig te kunnen gebruiken.

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en de functionaliteit hieronder worden toegelicht:

 • Absoluut noodzakelijke cookies (type a)
 • Functionele en prestatiecookies (type b)
 • Cookies waarvoor toestemming is vereist (type c)

Wij zullen u in de door ons gebruikte instrumenten meedelen welke soorten cookies in elk geval worden ingesteld en gebruikt.

Essentiële cookies (type a)

Essentiële cookies bieden functionaliteit zonder welke u onze websites niet kunt gebruiken zoals bedoeld. Deze cookies worden uitsluitend door ons gebruikt en zijn dus first party cookies. Dit betekent dat alle informatie die in de cookies is opgeslagen, naar onze website wordt teruggestuurd.

Essentiële cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om ervoor te zorgen dat u, als geregistreerde gebruiker, ingelogd blijft wanneer u verschillende subpagina’s van onze website bezoekt, zodat u uw inloggegevens niet telkens wanneer u een nieuwe pagina bezoekt, opnieuw hoeft in te voeren.

Het gebruik van essentiële cookies op onze website is mogelijk zonder uw toestemming. Om deze reden kunnen essentiële cookies niet individueel worden uitgeschakeld of ingeschakeld. U hebt echter altijd de mogelijkheid om cookies in uw browser in het algemeen uit te schakelen (zie hieronder).

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO

Functionele en prestatiecookies (type b)

Functionele cookies stellen onze website in staat om informatie die u reeds hebt verstrekt (zoals geregistreerde naam of taalkeuze) op te slaan en u op basis van deze informatie verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aan te bieden. Deze cookies verzamelen en slaan alleen geanonimiseerde informatie op, zodat ze uw bewegingen op andere websites niet kunnen traceren.

Prestatiecookies verzamelen informatie over het gebruik van onze websites om de aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit ervan te verbeteren. Deze cookies helpen ons bijvoorbeeld te bepalen of en welke subpagina’s van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers bijzonder geïnteresseerd zijn. Wij registreren met name het aantal keren dat een pagina wordt opgevraagd, het aantal subpagina’s dat wordt opgevraagd, de tijd die op onze website wordt doorgebracht, de volgorde van de bezochte pagina’s, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de regio en, indien van toepassing, de stad van waaruit toegang is verkregen, alsmede het percentage mobiele apparaten dat toegang heeft tot onze websites. Bovendien registreren wij bewegingen, “klikken” en scrollen met de computermuis om te begrijpen welke delen van onze website de bijzondere belangstelling van de gebruikers hebben. Daardoor kunnen wij de inhoud van onze website beter afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod optimaliseren. Het IP-adres van uw computer dat om technische redenen wordt doorgegeven, wordt automatisch geanonimiseerd en stelt ons niet in staat conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van functionele en prestatiecookies door uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO

Cookies waarvoor toestemming is vereist (type c)

Cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn (type a) en functionele of prestatiecookies (type b) worden alleen gebruikt na uw toestemming.

Wij behouden ons het recht voor om door middel van cookies verkregen informatie uit een geanonimiseerde analyse van het gebruiksgedrag van bezoekers aan onze websites ook te gebruiken om u op onze eigen websites specifieke reclame voor bepaalde van onze producten te tonen. Wij zijn van mening dat dit u als gebruiker ten goede komt, omdat wij reclame of inhoud tonen waarvan wij denken dat die, op basis van uw surfgedrag, overeenkomt met uw interesses, zodat u minder kans loopt om willekeurig verspreide reclame of specifieke inhoud te zien te krijgen die u misschien minder interesseert.

Marketing cookies zijn afkomstig van externe reclamebedrijven (third party cookies) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die de gebruiker bezoekt, om zo gerichte reclame voor de gebruiker te maken.

Uitschakelen van marketing cookies

U kunt cookies voor onlinereclame ook beheren met hulpmiddelen die in veel landen zijn ontwikkeld als onderdeel van zelfreguleringsprogramma’s, zoals https://www.aboutads.info/choices/, dat in de VS is gevestigd, of http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices, dat in de EU is gevestigd..

U kunt deze toestemming voor cookies te allen tijde met werking voor de toekomst hier intrekken.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO

Beheer en verwijdering van alle cookies

Bovendien kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies in het algemeen niet op uw eindapparaat worden opgeslagen of dat u telkens wordt gevraagd of u ermee instemt dat er cookies worden geplaatst. Als cookies eenmaal zijn ingesteld, kunt u ze ook op elk moment verwijderen. Hoe dit alles in detail werkt, kunt u vinden in de helpfunctie van uw browser.

Wij gebruiken de volgende hier beschreven cookies voor de volgende doeleinden:

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven door de online shop:

 • Cookie: ccm_consent
 • Doel: Informatie over het gebruik van aangeklikte cookies (“Cookies accepteren / weigeren”)
 • Vervaldatum: 1 jaar
 • Cookie: cookielaw
 • Doel: Informatie over het gebruik van aangeklikte cookies (“Cookies aanvaarden / weigeren”) (oud toestemmingsinstrument – niet langer ingesteld – cookie verloopt)
 • Vervaldatum: 1 jaar
 • Cookie: frontend_cid
 • Doel: Beveiligingscookie om zogenaamde “men in the middle”-aanvallen te voorkomen. (Gemaakt voor HTTPS pagina’s).
 • Vervaldatum: 10 uur
 • Cookie: om_frontend
 • Doel: Wordt gebruikt om de sessie te identificeren.
 • Vervaldatum: 7 uur
 • Cookie: frontend_uic
 • Doel: Bewaart de interactie tijdens de registratie voor de nieuwsbrief.
 • Vervaldatum: 14 dagen tot 1 jaar
 • Cookie: frontend
 • Doel: Sessie-ID (Wordt voor elke pagina aangemaakt.)
 • Vervaldatum: 10 uur
 • Cookie: FPC_PRODUCT_VIEWED
 • Doel: Registreert bekeken producten (caching module). Een caching module wordt gebruikt om de website te versnellen.
 • Vervaldatum: 10 uur
 • Cookie: external_no_cache
 • Doel: Een vlag die aangeeft of caching actief is. Caching/tijdelijke opslag van gegevens wordt gebruikt om de website te versnellen.
 • Vervaldatum: 1 uur
 • Cookie: frontend_country
 • Doel: Slaat het land van de gebruiker op.
 • Vervaldatum: 1 jaar
 • Cookie: adscoupon
 • Doel: Bevat informatie over individuele coupon codes.
 • Vervaldatum: 1 dag

Adcell

Wij maken gebruik van het partnerprogramma van ADCELL, een onderneming van Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn. ADCELL plaatst cookies op de computer van de klant (bezoeker) om verkoop en/of leads correct te registreren. Deze cookies worden geplaatst door het domein www.adcell.de/js/track.js. Deze cookies voldoen aan de toepasselijke richtlijnen inzake gegevensbescherming. De door ADCELL gebruikte cookies worden aanvaard in de standaardinstelling van de internetbrowser. ADCELL tracking cookies slaan geen direct persoonlijke gegevens op zoals namen of IP-adressen, maar alleen de ID van de bemiddelende partner en het ordernummer van het reclamemedium waarop de bezoeker heeft geklikt (banner, tekstlink of vergelijkbaar). Wanneer een transactie wordt gesloten, wordt de partner-ID gebruikt om de commissie toe te wijzen die aan de bemiddelende partner moet worden betaald.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Adcell zijn te vinden op https://www.adcell.de/agb.

Persoonlijke reclame kan worden gedeactiveerd via de volgende link: https://www.adcell.de/datenschutz

Verder is de integratie van de volgende cookies mogelijk via Adcell:
ad4mat.com: Is een bedrijf van advanced store GmbH, Alte Jakobstraße 79 / 80, D-10179 Berlijn. Nadere informatie is te vinden op: https://www.ad4mat.com/de/datenschutz/ sowie http://www.advanced-store.com/de/dsgvo-cookies/.

Gebruikte cookies: Type c.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

Doel van de verwerking is marketingachtergrond.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal uw IP-adres echter vooraf worden ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en het interessanter te maken voor u als gebruiker.

In het kader van de verwerking kunnen gegevens aan de VS worden doorgegeven. De beveiliging van de doorgifte wordt gewaarborgd door zogeheten modelcontractbepalingen, die garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenstemt met dat van de GDPR. Indien de contractuele standaardclausules niet volstaan om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, kan uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), van de DSGVO als rechtsgrondslag dienen voor de doorgifte aan derde landen.

Informatie over de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Verklaring gegevensbescherming: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren in uw klantenaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.

Gebruikte cookies: Type c.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

Doel van de verwerking is marketingachtergrond.

Google Ads Conversion

Wij gebruiken het Google Ads Conversion-aanbod om met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Ads) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op die manier streven wij ernaar u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de reclamekosten te bereiken.

Deze advertenties worden door Google geleverd via zogenaamde “advertentieservers”. Voor dit doel gebruiken wij ad server cookies, die kunnen worden gebruikt om bepaalde parameters voor het meten van succes te meten, zoals de vertoning van de advertenties of kliks door gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, zal Google Ads een cookie opslaan op uw eindapparaat. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor conversies na weergave) en opt-out-informatie (waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker niet langer wenst te worden aangesproken) worden gewoonlijk als analysewaarden voor deze cookie opgeslagen.

Deze cookies stellen Google in staat uw internetbrowser te herkennen. Indien een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een klant van Ads bezoekt en de op zijn computer opgeslagen cookie nog niet is verlopen, zullen Google en de klant kunnen herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke Ads klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen derhalve niet worden getraceerd via de websites van Ads klanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in het kader van de bovengenoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij nagaan welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder doeltreffend zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclametools; in het bijzonder kunnen wij op basis van deze informatie geen gebruikers identificeren.

Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van dit hulpmiddel verzamelt en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van Ads Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet hebt ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

In het kader van de verwerking kunnen gegevens aan de VS worden doorgegeven. De beveiliging van de doorgifte wordt gewaarborgd door zogeheten modelcontractbepalingen, die garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenstemt met dat van de GDPR. Indien de contractuele standaardclausules niet volstaan om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, kan uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), van de DSGVO als rechtsgrondslag dienen voor de doorgifte aan derde landen.

Gebruikte cookies: Type c.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

Doel van de verwerking is marketingachtergrond.

Google Ads Remarketing

Wij maken gebruik van de remarketingfunctie binnen de Google Ads-service. De remarketingfunctie stelt ons in staat om gebruikers van onze website op basis van hun interesses advertenties te laten zien op andere websites binnen het Google advertentienetwerk (in Google Search of op YouTube, zogenaamde “Google Ads” of op andere websites). Daartoe wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, bijvoorbeeld in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd was, om gebruikers gerichte reclame te kunnen tonen op andere sites, zelfs nadat zij onze website hebben bezocht. Daartoe slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google-displaynetwerk bezoeken. Dit nummer, bekend als een “cookie”, wordt gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te registreren. Dit nummer wordt gebruikt om een webbrowser op een bepaald apparaat uniek te identificeren en niet om een persoon te identificeren, persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen.

U kunt deelname aan deze trackingprocedure op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen, in het bijzonder zal de onderdrukking van cookies van derden ertoe leiden dat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door de plug-in te installeren die door Google op de volgende link ter beschikking wordt gesteld: https://www.google.com/settings/ads/pluginc) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads” te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internetexplorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) door middel van de overeenkomstige cookie-instelling. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

In het kader van de verwerking kunnen gegevens aan de VS worden doorgegeven. De beveiliging van de overdracht wordt gewaarborgd door zogeheten modelcontractbepalingen, die garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenstemt met dat van de GDPR. Indien de modelcontractbepalingen niet volstaan om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, kan uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), van de GDPR als rechtsgrondslag dienen voor de doorgifte aan derde landen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org.

Gebruikte cookies: Type c.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

Doel van de verwerking is marketingachtergrond.

Google Analytics-reclamefuncties

Wij gebruiken op deze website naast de standaardfuncties ook de uitgebreide functies van Google Analytics. De advertentiefuncties van Google Analytics die op deze website zijn geïmplementeerd, omvatten:

Google Display Netwerk impressie rapporten

Google Analytics-rapporten over prestaties per demografie en interesses

Geïntegreerde diensten waarvoor Google Analytics gegevens verzamelt voor advertentiedoeleinden, met inbegrip van het verzamelen van gegevens via cookies voor advertentievoorkeuren en anonieme identificatoren.

Daartoe worden, naast de gegevens die door het analyse-instrument Google Analytics worden verzameld, verdere gegevens verzameld via Google-cookies voor advertentievoorkeuren en anonieme identificatoren voor toegang. Wij gebruiken deze informatie om ons webaanbod te verbeteren.

U kunt het gebruik van de reclamefuncties van Google Analytics op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; b) via de advertentie-instellingen van Google op https://www.google.com/ads/preferences/?hl=de c) door middel van de overeenkomstige cookie-instelling, of d) door het uit te schakelen op de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

In het kader van de verwerking kunnen gegevens aan de VS worden doorgegeven. De beveiliging van de overdracht wordt gewaarborgd door zogeheten modelcontractbepalingen, die garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenstemt met dat van de GDPR. Indien de contractuele standaardclausules niet volstaan om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, kan uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), van de DSGVO als rechtsgrondslag dienen voor de doorgifte aan derde landen.

Gebruikte cookies: Type c.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

Het doel van de verwerking is marketingachtergrond.

Google remarketing

Wij gebruiken de toepassing Google Remarketing. Dit is een procedure waarmee wij u binnen 24 maanden opnieuw willen aanspreken. Via deze toepassing kunnen onze advertenties aan u worden getoond tijdens uw verdere internetgebruik na een bezoek aan onze website. Dit gebeurt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en die Google gebruikt om uw gebruiksgedrag vast te leggen en te evalueren wanneer u verschillende websites bezoekt. Op deze manier kan Google uw eerdere bezoek aan onze website vaststellen. Google combineert volgens eigen zeggen de in het kader van de remarketing verzamelde gegevens niet met uw persoonlijke gegevens, die door Google kunnen worden opgeslagen. Volgens Google wordt met name bij remarketing gebruik gemaakt van pseudonimisering.

U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; met name de onderdrukking van cookies van derden betekent dat u geen advertenties van derden zult ontvangen; b) door de plug-in te installeren die door Google op de volgende link wordt aangeboden: https://www.google.com/settings/ads/plugin; c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads” te deactiveren via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist als u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internetexplorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) door middel van de overeenkomstige cookie-instelling. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org.

In het kader van de verwerking kunnen gegevens aan de VS worden doorgegeven. De beveiliging van de doorgifte wordt gewaarborgd door zogeheten modelcontractbepalingen, die garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenstemt met dat van de GDPR. Indien de contractuele standaardclausules niet volstaan om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, kan uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), van de DSGVO als rechtsgrondslag dienen voor de doorgifte aan derde landen.

Gebruikte cookies: Type c.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

Doel van de verwerking is marketingachtergrond.

Microsoft „Bing Ads“

Deze website maakt gebruik van de technologie voor het bijhouden van conversies “Bing Ads” van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads plaatst een cookie op uw computer als u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd (conversiepagina).

De met behulp van de conversie-cookie verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken na op een advertentie te hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Noch wij, noch Microsoft ontvangen echter informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ controleer of in uw browser reclamecookies van Microsoft zijn ingesteld en deactiveer deze. Meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

In het kader van de verwerking kunnen gegevens worden doorgegeven aan de VS. De beveiliging van de doorgifte wordt gewaarborgd door zogeheten modelcontractbepalingen, die garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenstemt met dat van de GDPR. Indien de contractuele standaardclausules niet volstaan om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, kan uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), van de DSGVO als rechtsgrondslag dienen voor de doorgifte aan derde landen.

Gebruikte cookies: Type c.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

Doel van de verwerking is marketingachtergrond.

CrazyEgg

Deze site maakt gebruik van de tracking tool CrazyEgg.com om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken te registreren met alleen een geanonimiseerd IP-adres. Crazy Egg wordt beheerd door Crazy Egg, Inc, 16220 Ridgeview Lane, La Mirada, CA, 90638, USA. Deze tracking tool gebruikt cookies om te evalueren hoe u de website gebruikt (bv. op welke inhoud wordt geklikt). Daartoe wordt een gebruiksprofiel visueel weergegeven in de vorm van zogenaamde “heat maps”. Gebruiksprofielen worden alleen aangemaakt wanneer pseudoniemen worden gebruikt.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van CrazyEgg zijn te vinden op https://www.crazyegg.com/privacy.

De informatie wordt uitsluitend gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze diensten te verbeteren of voor marketingdoeleinden. Crazy Egg stelt ons in staat om de effecten van verschillende wijzigingen aan een website (bijv. wijzigingen aan de invoervelden, vormgeving, etc.) te volgen in het kader van zogenaamde “A/B testen”, “click tracking” en “heat maps”. A/B-tests dienen om de bruikbaarheid en de prestaties van online aanbiedingen te verbeteren. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld verschillende versies van een website of van de elementen ervan, zoals invoerformulieren, waarop de plaatsing van de inhoud of de labels van navigatie-elementen kunnen verschillen. Vervolgens kan op basis van het gedrag van de gebruikers, bv. langer op de website blijven of vaker interactie hebben met de elementen, worden bepaald welke van deze websites of elementen waarschijnlijk beter aan de behoeften van de gebruikers voldoen. “Click tracking” stelt ons in staat de bewegingen van gebruikers binnen een volledige online-ervaring te volgen. Aangezien de resultaten van deze tests nauwkeuriger zijn als de interactie van de gebruiker over een bepaalde periode kan worden gevolgd (bv. kijken of een gebruiker graag terugkomt), worden voor deze testdoeleinden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers. “Heat maps” zijn muisbewegingen van gebruikers die worden samengevat tot een totaalbeeld, aan de hand waarvan bijvoorbeeld kan worden vastgesteld aan welke website-elementen de voorkeur wordt gegeven en aan welke website-elementen gebruikers minder de voorkeur geven.

In het kader van de verwerking kunnen gegevens aan de VS worden doorgegeven. De beveiliging van de doorgifte wordt gewaarborgd door zogeheten modelcontractbepalingen, die garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenstemt met dat van de GDPR. Indien de modelcontractbepalingen niet volstaan om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, kan uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), van de GDPR als rechtsgrondslag dienen voor de doorgifte aan derde landen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van door CrazyEgg.com gegenereerde gegevens door de instructies op https://www.crazyegg.com/opt-out.

Gebruikte cookies: type c.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

Doel van de verwerking is marketingachtergrond.

Cashbackworld

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Deze website maakt gebruik van het affiliate-programma van Cashbackworld, een onderneming van mWG myWorld Germany GmbH, Gereonstraße 1 – 3, D-50670 Keulen. Om verkopen en/of leads correct te registreren, plaatsen wij een cookie genaamd “Tradedoubler” op de computer van de klant (bezoeker), mits deze afkomstig is uit advertenties van Cashbackworld. Het verzamelen van sales en/of leads wordt gedaan door de werkmaatschappij van Tradedoubler is Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland.

Dit cookie voldoet aan de toepasselijke richtlijnen inzake gegevensbescherming. De door Cashbackworld gebruikte cookies worden in de standaardinstelling van de internetbrowser geaccepteerd. De tracking cookies van Cashbackworld slaan geen persoonlijke gegevens op, alleen de ID van de verwijzende partner. (cf. Adcell) Wanneer een transactie wordt gesloten, wordt de partner-ID gebruikt om de commissie toe te wijzen die aan de bemiddelende partner moet worden betaald.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Cashbackworld zijn te vinden op https://www.cashbackworld.com/de/privacy-policy.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Tradedoubler zijn te vinden op http://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.

Gebruikte cookies: Type c.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. a) DSGVO.

Doel van de verwerking is marketingachtergrond.

Vimeo

Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website bevat een aantal video’s van het platform “Vimeo”. De exploitant van dit platform is: Vimeo, Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Om de gegevensbescherming te verhogen, gebruiken wij een “preview-oplossing”: de video’s worden alleen met een preview-beeld en een waarschuwing voor gegevensbescherming in onze site geïntegreerd. De plugin / video wordt alleen geactiveerd wanneer de gebruiker op de voorbeeldafbeelding of op de waarschuwing voor gegevensbescherming klikt. De gebruiker ziet de videostream dan ingebed op onze site. Eventuele cookies worden pas aangemaakt na het aanklikken van het voorbeeld en de waarschuwing voor gegevensbescherming.

De gegevensbeschermingsvoorwaarden van Vimeo vindt u hier: https://vimeo.com/privacy.

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Zogenaamde standaardcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46 DSGVO zijn als passende garanties overeengekomen. Meer informatie is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

Om uw rechten en persoonsgegevens te beschermen, hebben wij Vimeo voorzien van een zogenaamde tweekliksoplossing, die pas gegevens aan Vimeo doorgeeft nadat u de kaartfunctie expliciet hebt geactiveerd. Meer info is te vinden op https://vimeo.com/cookie_policy en https://vimeo.com/cookie_list

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door Vimeo, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Vimeo een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen cookies die al door Vimeo zijn geplaatst, op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.

Het doel van de verwerking is marketingachtergrond.

Youtube

Wij hebben YouTube-video’s in ons online-aanbod geïntegreerd, die worden opgeslagen op http://www.YouTube.com en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze zijn allemaal geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, wat betekent dat er geen gegevens over jou als gebruiker worden doorgegeven aan YouTube als je de video’s niet afspeelt. Alleen wanneer u de video’s afspeelt, worden de in de volgende alinea genoemde gegevens overgebracht. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden de in punt 2 van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw YouTube-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn website in overeenstemming met de vereisten. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door YouTube, zie het privacybeleid. Daar vindt u ook nadere informatie over uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen:

In het kader van de verwerking kunnen gegevens aan de VS worden doorgegeven. De beveiliging van de doorgifte wordt gewaarborgd door zogeheten modelcontractbepalingen, die garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenstemt met dat van de GDPR. Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Zogenaamde standaardcontractbepalingen overeenkomstig artikel 46 van de DSGVO zijn als passende garanties overeengekomen. Meer informatie is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de.

De gegevensbeschermingsvoorwaarden van YouTube zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Bovendien biedt Google een aantal opties om bezwaar te maken tegen het verzamelen van persoonlijke gegevens door Google: https://policies.google.com/privacy#infochoices

Rechtsgrondslag: Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO

Het doel van de verwerking is marketingachtergrond.

Trusted Shops

Om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops producten na een bestelling aan kopers aan te bieden, is de Trusted Shops vertrouwensbadge op deze website geïntegreerd.

a) Gegevensoverdracht bij bezoek aan de onlinewinkel met geïntegreerde vertrouwensbadge

De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Net als bij het oproepen van een internetpagina wordt bij het oproepen van de in een winkel geïntegreerde Trustbadge door een browserclient (d.w.z. op hetzelfde moment als bij het oproepen van de winkelpagina) automatisch een webserver-logboekvermelding gegenereerd. Aangezien dit een standaardformaat is, bevat het informatie over de opvragende browserclient (datum, tijd, referrer, IP-adres van de client, user-agent, enz.) Deze gegevens zijn gebruiksgegevens die bij elke datatransmissie op het internet worden verzameld. In het bijzonder leidt elke integratie van inhoud van derden tot een dergelijke overdracht van deze gegevens.

Trusted Shops stelt op basis van deze gebruiksgegevens geen gebruiksprofielen op en trekt geen conclusies over de persoon van de websitebezoeker. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking te garanderen.

Bovendien worden geen persoonlijke inventarisgegevens (bijv. naam, e-mailadres, enz.) automatisch aan ons doorgegeven of opgeslagen, alleen al door het bezoeken van een winkelpagina waarop de vertrouwensbadge is geïntegreerd.

b) Gegevensoverdracht tijdens een bestelling in de onlineshop

Als de koper de Trusted Shops-producten niet zelf gebruikt, wordt bij de integratie van de Trustbadge alleen het bestelnummer aan Trusted Shops doorgegeven. Dit dient met name ter verificatie van latere garanties of evaluaties.

Verdere gegevens – met name persoonsgegevens – worden alleen doorgegeven wanneer de Trusted Shops producten voor kopers actief door de winkelklant worden gebruikt en hij dienovereenkomstig met de gegevensoverdracht instemt, of dit in het verleden voor toekomstige aankopen heeft gedaan.

Alleen de gegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze producten worden verzameld. Dit is meestal de besteldatum bij gebruik van de Trusted Shops kopersbescherming met winkelbeoordeling,

het ordernummer, het eventuele klantnummer, het totaalbedrag van de bestelling, de munteenheid, indien van toepassing de verwachte leveringsdatum, de betalingswijze en het e-mailadres van de koper. Als de winkel productbeoordelingen integreert, worden ook de URL van het product en de productafbeelding, de productnaam, het product-SKN, GTIN en MPN, en de fabrikant verzameld. Indien een aanmaning zonder Trusted Shops Kopersbescherming wordt verzonden, zijn alleen het bestelnummer en het e-mailadres vereist. Trusted Shops ontvangt op deze manier geen andere persoonlijke gegevens van gebruikers.

Nadere informatie over kopersbescherming: https://www.trustedshops.de/kaeuferschutz

De gegevensbeschermingsvoorwaarden van Trusted Shops vindt u hier: https://www.trustedshops.de/impressum/

De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de gesloten contracten en worden intern opgeslagen voor de duur van de wederzijdse uitvoering van het contract. Daarna worden de gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en ten slotte gewist na het verstrijken van alle mogelijke bewaartermijnen krachtens de handels- en belastingwetgeving.

In geval van bezwaar tegen de kopersbescherming kunt u zich wenden tot: Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Nadere informatie is te vinden op https://shop.trustedshops.com/de/widerrufsrecht.

Gebruikte cookies: Type c.

Rechtsgrondslag voor punt a): art. 6, lid 1, onder a), DSGVO. 
Rechtsgrondslag voor punt b): Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Het doel van de verwerking is marketingachtergrond.

Facebook

Wij hebben met Facebook een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten overeenkomstig art. 26 DSGVO. Wij informeren u hier over de respectieve verantwoordelijkheden. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland is verantwoordelijk voor de Duitse website facebook.de.

Op onze site staat een link naar de Facebook fanpagina van Bioprophyl. Hier wordt u doorgestuurd naar Facebook. Facebook biedt eigen informatie over gegevensbescherming voor het gebruik van de dienst. https://de-de.facebook.com/policy.php 
De rechtsgrondslag voor de presentatie van ons bedrijf op Facebook is Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Instagram

De controller heeft onderdelen van de dienst Instagram op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die als audiovisueel platform kan worden aangemerkt en gebruikers in staat stelt foto’s en video’s te delen en deze gegevens ook op andere sociale netwerken te verspreiden.

De werkmaatschappij van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Instagram-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende component van Instagram te downloaden. In het kader van deze technische procedure ontvangt Instagram informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen activeert, worden de aldus overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Instagram wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door zich bij zijn of haar Instagram-account uit te loggen voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

In het kader van de verwerking kunnen gegevens aan de VS worden doorgegeven

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Rechten van de betrokkene

(1) Intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een verleende toestemming, hebt u het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om het herroepingsrecht uit te oefenen.

(2) Recht op bevestiging

U hebt het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te verlangen of wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt te allen tijde om bevestiging vragen via de bovenstaande contactgegevens.

(3) Recht van toegang

Indien persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde om informatie over deze persoonsgegevens en over de volgende informatie verzoeken:

a. de doeleinden van de verwerking;

b. de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;

c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d. indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van die duur;

e. het bestaan van een recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen of om de verwerking ervan door de voor de verwerking verantwoordelijke te laten beperken, dan wel een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;

f. het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

g. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens;

h. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in dergelijke gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heeft u het recht om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 GDPR in verband met de doorgifte. Wij zullen een kopie verstrekken van de persoonsgegevens waarop de verwerking betrekking heeft. Wij kunnen een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra kopieën die u van de persoon vraagt. Indien u het verzoek langs elektronische weg indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, tenzij anders aangegeven. Het recht op afschrift uit hoofde van lid 3 laat de rechten en vrijheden van andere personen onverlet.

(4) Recht op correctie

U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van alle onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

(5) Recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”).

U hebt het recht de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te wissen en wij zijn verplicht persoonsgegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

a. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.

b. De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

c. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de GDPR.

d. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

e. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

f. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de GDPR.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, met inachtneming van de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene heeft verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.

Het recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”) bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is:

– voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

– om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

– om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de GDPR;

– voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, wanneer het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou maken of ernstig zou schaden; of

– voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims.

 (6)  Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

a. de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren,

b. de verwerking onwettig is en de betrokkene bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

c. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of

d. de betrokkene overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, zolang nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, worden deze persoonsgegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(7) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en u hebt het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat:

a. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO; en

b. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Wanneer u het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig lid 1 uitoefent, hebt u het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht om gegevens te laten wissen (“recht om te worden vergeten”). Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

(8) Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Onverminderd Richtlijn 2002/58/EG kunt u in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uw recht van verzet uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden als bedoeld in artikel 89, lid 1, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

(9) Het recht om bezwaar te maken

kan te allen tijde worden uitgeoefend door contact op te nemen met de betrokken verantwoordelijke voor de verwerking.

(10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U hebt tevens het recht om, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden, een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, van de plaats waar u werkt of van de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van oordeel is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens in strijd is met deze verordening.

(11) Recht op een doeltreffende voorziening in rechte.

Onverminderd de administratieve en niet-gerechtelijke beroepsmogelijkheden, waaronder het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de GDPR, hebben zij recht op een daadwerkelijk beroep in rechte, indien zij van mening zijn dat hun rechten uit hoofde van deze verordening geschonden zijn als gevolg van een verwerking van hun persoonsgegevens die niet in overeenstemming is met deze verordening.

Kinderen


Onze diensten zijn over het algemeen gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Informatie over gegevensbescherming voor aanvragers

Wij zijn verheugd dat u in ons geïnteresseerd bent en dat u solliciteert of gesolliciteerd hebt naar een functie in ons bedrijf. Wij willen u hieronder informatie verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie.

Welke van uw gegevens verwerken wij? En voor welke doeleinden?

Wij verwerken de gegevens die u ons in verband met uw sollicitatie hebt toegezonden om uw geschiktheid voor de baan (of andere openstaande functies in ons bedrijf, indien van toepassing) te beoordelen en om de sollicitatieprocedure uit te voeren.

Wat is de rechtsgrondslag hiervoor?

De primaire rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in deze sollicitatieprocedure is § 26 van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG) in de vanaf 25.05.2018 geldende versie. Op grond hiervan is de verwerking van gegevens die nodig zijn in verband met het besluit over de totstandbrenging van een arbeidsverhouding toegestaan.

Indien de gegevens na de afronding van de sollicitatieprocedure nodig zijn voor gerechtelijke vervolging, kan de gegevensverwerking in voorkomend geval worden uitgevoerd op grond van de vereisten van artikel 6 DSGVO, met name ter vrijwaring van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons belang bestaat er dan in vorderingen te doen gelden of te verdedigen.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Gegevens van aanvragers worden na 6 maanden gewist in geval van afwijzing.

Indien u hebt ingestemd met de verdere opslag van uw persoonsgegevens, zullen wij uw gegevens overdragen aan onze kandidatenpool. Daar worden de gegevens na twee jaar gewist.

Indien u tijdens de sollicitatieprocedure een functie is toegewezen, worden de gegevens van het datasysteem voor sollicitanten overgebracht naar ons personeelsinformatiesysteem.

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?

Voor de aanvraagprocedure maken wij gebruik van een gespecialiseerde softwareprovider. Deze dienstverlener treedt voor ons op als dienstverlener en kan ook kennis krijgen van uw persoonsgegevens in verband met het onderhoud en de service van de systemen. Met deze aanbieder hebben wij een zogenaamde orderverwerkingsovereenkomst gesloten, die waarborgt dat de gegevensverwerking op een toelaatbare wijze geschiedt.

Na ontvangst van uw sollicitatie worden uw kandidaatgegevens bekeken door de personeelsdienst. Geschikte sollicitaties worden vervolgens intern doorgestuurd naar de persoon die verantwoordelijk is voor de desbetreffende openstaande functie. De verdere procedure wordt dan gecoördineerd. In principe hebben alleen die personen binnen het bedrijf toegang tot uw gegevens die dit nodig hebben voor het goede verloop van onze sollicitatieprocedure.

Waar worden de gegevens verwerkt?

De gegevens worden uitsluitend verwerkt in computercentra in de Bondsrepubliek Duitsland.

Uw rechten als “betrokkene”

U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Indien een verzoek om informatie niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip voor het feit dat wij dan bewijsmateriaal van u kunnen verlangen om te bewijzen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Bovendien hebt u recht op correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking, voor zover u daartoe wettelijk gerechtigd bent.

Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken tegen verwerking in het kader van de wet. Hetzelfde geldt voor het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Recht van klacht

U hebt het recht een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status 01.10.2021. Op grond van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of op grond van gewijzigde wettelijke of officiële voorschriften kan het noodzakelijk worden deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde raadplegen en afdrukken op de website https://www.bioprophyl.de/wissen/datenschutz/.

Heeft u nog vragen over het proces? Wij zullen u graag helpen. Bel ons gewoon op +492656 952380. U kunt ons natuurlijk ook een e-mail sturen naar [email protected] of gebruik maken van het contactformulier.

Het BioProphyl management