Bescherming van de gegevens

Gegevensbescherming

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor BioProphyl® GmbH een bijzonder hoge prioriteit.

De verwerking van persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een persoon, gebeurt altijd in overeenstemming met de basisregelgeving inzake gegevensbescherming en met inachtneming van de voor BioProphyl® GmbH geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien informeert deze privacyverklaring de betrokkenen over hun rechten.

BioProphyl® GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet veiligheidslacunes ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve wijze, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

 1. 1 Algemene informatie

  1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking / de functionaris voor gegevensbescherming

   De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is de persoon die verantwoordelijk is in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming:

   BioProphyl® GmbH Erlenweg 2 56729 Nitz Duitsland

   Tel.: 02656/952380 E-mail: [email protected] Website: https://www.bioprophyl.be

   Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van verleende toestemmingen of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.

  2. Wettelijke basis

   Voor zover wij de toestemming van de betrokkene krijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de EU-Grondwet inzake de bescherming van persoonsgegevens (AVG) als rechtsgrond.

   Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6 lid 1 letter b AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

   Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, geldt artikel 6 lid 1 letter c AVG als wettelijke basis.

   In gevallen waarin vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van de AVG als rechtsgrond.

   Indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van onze onderneming of van een derde te waarborgen en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient artikel 6 lid 1 letter f AVG als rechtsgrond voor de verwerking. Het legitieme belang van ons bedrijf ligt in de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.

  3. Rechten van de betrokkene

   Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van de AVG en hebt u de volgende rechten ten aanzien van de verantwoordelijke:

   1. Recht op informatie

    U kunt de verantwoordelijke persoon vragen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt. In geval van een dergelijke verwerking kunt u de volgende informatie opvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking:

    • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
    • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens;
    • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn of zullen worden verstrekt;
    • de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien geen specifieke details kunnen worden gegeven, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
    • het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, een recht om de verwerking te laten beperken door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
    • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
    • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
    • het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces met inbegrip van profilering overeenkomstig artikel 22, lid 1 en 4, van de AVG en – in ieder geval in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde impact van een dergelijke verwerking op de betrokkene.

    U heeft het recht om informatie op te vragen of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om op de hoogte te worden gesteld van de passende garanties op grond van art. 46 AVG in verband met de overdracht.

   2. Recht op correctie

    U hebt het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen de gegevens te corrigeren en/of aan te vullen indien de persoonsgegevens die over u worden verwerkt, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon voert de correctie onverwijld uit.

   3. Recht op beperking van de verwerking

    Onder de volgende voorwaarden kunt u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

    • indien u de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke persoon in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
    • de verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het verwijderen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
    • de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig heeft om uw rechten uit te oefenen of te verdedigen, of
    • indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de DPA en nog niet is vastgesteld of de door de verantwoordelijke voor de verwerking opgegeven legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

    Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, mogen deze gegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het nastreven, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

    Indien de beperking op de verwerking in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u hiervan door de verantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

   4. Recht op annulering

    1. Verplichting tot verwijdering

     U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking verzoeken uw persoonsgegevens onverwijld te verwijderen en de verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht deze gegevens onverwijld te verwijderen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

     • De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of anderszins worden verwerkt.
     • U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
     • U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2, van de AVG.
     • De persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn onrechtmatig verwerkt.
     • De verwijdering van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
     • De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de DSGVO.
    2. Informatie aan derden

     Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de op u betrekking hebbende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de AVG te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u als betrokkene hen heeft verzocht alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te wissen.

    3. Uitzonderingen

     Het recht op verwijdering bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is:

     • over de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
     • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op grond van het recht van de Unie of het nationale recht op de verwerking betrekking heeft en waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of een taak ter uitoefening van het openbaar gezag uit te voeren die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
     • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de AVG;
     • voor archiverings-, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden in het algemeen belang of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het AVG, voor zover het in lid 1 bedoelde recht het bereiken van de doelstellingen van een dergelijke verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt, of
     • om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
   5. Recht op informatie

    Indien u ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt van deze rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Zij hebben het recht om door de verantwoordelijke persoon op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.

   6. Recht op gegevensoverdracht

    U heeft het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke te laten meedelen zonder tussenkomst van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, op voorwaarde dat

    • de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 2, letter a AVG op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter b AVG en
    • de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures.

    Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks van de ene naar de andere verantwoordelijke persoon over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is. De vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.

    Het recht op gegevensoverdracht is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

   7. Recht van bezwaar

    U heeft het recht om op elk moment, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f, van de AVG wordt uitgevoerd; dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

    De verantwoordelijke voor de verwerking zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij hij dwingende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van wettelijke aanspraken.

    Indien de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben met het oog op deze marketing, met inbegrip van de profilering, voor zover deze betrekking heeft op deze direct marketing.

    Indien u zich verzet tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

    U kunt uw recht van bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uitoefenen, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.

   8. Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

    U heeft te allen tijde het recht uw toestemmingsverklaring inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de intrekking onverlet.

   9. Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen met inbegrip van profilering

    U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een vergelijkbare manier in belangrijke mate beïnvloedt. Dit is niet van toepassing indien het besluit

    • noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,
    • is toegestaan door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en dat recht voorziet in passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen, of
    • met uw uitdrukkelijke toestemming.

    Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de AVG, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.

    Met betrekking tot de onder a. en c. bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

   10. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

    Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de gegevensbeschermingsautoriteit.

    De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 AVG.

    Is de regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor ons:

    Adres: De Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Rijnland-Palts Postbus 30 40 55020 Mainz

    Telefon: +49 (0) 6131 208-2449 Telefax: +49 (0) 6131 208-2497 E-mail: [email protected]

  4. Wissen van gegevens en opslagduur

   De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Bovendien kan de opslag worden uitgevoerd als de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen.

   De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagtermijn afloopt, tenzij het nodig is om de gegevens verder op te slaan met het oog op het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

  5. Wettelijke of contractuele bepalingen die de persoonsgegevens ter beschikking stellen; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

   Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn dat er een contract wordt afgesloten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een contract afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de persoon in kwestie persoonlijke gegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

  6. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

   We doen het zonder automatische besluitvorming of profilering.

  7. Legitieme belangen bij de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde.

   Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 letter f AVG, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers.

 2. 2 Verzameling van persoonlijke gegevens

  1. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Deze website wordt gehost door de webhost WebhostOne GmbH, Mumpferfährstraße 68, D-79713 Bad Säckingen, Duitsland (meer informatie over gegevensbescherming bij de host: https://www.webhostone.de/de/datenschutz).

    Voor de technische en organisatorische verwerking werden overeenkomstige overeenkomsten voor contractverwerking in de zin van artikel 28 AVG (tot 25 mei 2018, afdeling 11 BDSG) gesloten.

    De website van BioProphyl® GmbH verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt opgeroepen door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server.

    De volgende gegevens worden verzameld:

    • IP-adres1
    • Browsertype
    • Datum en tijdstip van ophalen
    • Naam van het opgehaalde websitebestand
    • Hoeveelheid verzonden gegevens
    • Bericht of het ophalen succesvol was
    • Gebruikt besturingssysteem
    • Naam of link van het laatst bezochte internetaanwezigheidsbestand

    Deze registratie van de gebruiksgegevens vindt overal plaats, d.w.z. bij elke internetaanwezigheid is het geen specifieke functie van BioProphyl® GmbH. Alle gebruiksgegevens zijn geen persoonlijke gegevens. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoekers van de website persoonlijk te identificeren. De verdere verwerking en evaluatie van de gebruiksgegevens gebeurt uitsluitend in geanonimiseerde vorm.

    1) Onze content wordt aan u geleverd via een contentleveringsnetwerk (zie ook paragraaf 3.2 “Cloudflare”). Deze techniek vervangt onder andere uw IP-adres door dat van het CDN. De IP-adressen die in de protocollen worden vermeld, zijn dus geanonimiseerd en conclusies over uw persoon of uw provider zijn niet meer mogelijk.
   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

    De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. De gegevens dienen ook om de website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

    Deze doeleinden omvatten ook ons rechtmatige belang bij de gegevensverwerking in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor de levering van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie wordt beëindigd.

    In het geval van gegevensopslag in logbestanden is dit uiterlijk na 10 dagen het geval. Een opslag verder dan dit is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende client niet meer mogelijk is.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    Het verzamelen van gegevens voor het verstrekken van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is verplicht voor de werking van de website. Er is dus geen mogelijkheid tot bezwaar van de gebruiker.

  2. Gebruikersaccount op onze website

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    De gehele BioProphyl website, inclusief uw persoonlijke gegevens, creditcard of bankgegevens, wordt versleuteld verzonden via een zogenaamde SSL-verbinding (Secure Socket Layer). Deze internetaanwezigheid biedt een veilige communicatie. Veilige communicatie betekent dat de informatie die u verstrekt, zoals uw bankgegevens, gecodeerd is, zodat deze niet door anderen kan worden gelezen of onderschept. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

    De betrokkene heeft de mogelijkheid om een klantenaccount aan te maken op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking door het verstrekken van persoonsgegevens. De volgende persoonlijke gegevens worden verzameld:

    • Aanhef
    • Voornaam
    • Achternaam
    • Geboortedatum (facultatief)
    • e-mailadres
    • Aanbevolen door (optioneel)

    Verschillende leverings- en factuuradressen kunnen worden opgeslagen in het klantenaccount. De volgende gegevens kunnen worden ingevoerd:

    • Bedrijf
    • Straat en huisnummer
    • Adres achtervoegsel
    • Postcode en plaats
    • Land
    • indien van toepassing federale overheid
    • Telefoon

    Tijdens het bestelproces kunnen ook opmerkingen en opmerkingen over de bestelling worden gemaakt.

    Wanneer een bestelling wordt geplaatst, worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

    • Het IP-adres van de gebruiker
    • Datum en tijd van de bestelling

    De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden. Wij gebruiken uw e-mail bijvoorbeeld alleen in direct verband met uw bestelling. Typische mails zouden zijn Orderbevestigingen, facturen, creditnota’s, leveringsnota’s, het volgen van de verzending, vertragingen bij de levering, klachten of aanmaningen.

    De verantwoordelijke voor de verwerking kan zorgen voor de overdracht aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern gebruik dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven.

   2. De gehele BioProphyl website, inclusief uw persoonlijke gegevens, creditcard of bankgegevens, wordt versleuteld verzonden via een zogenaamde SSL-verbinding (Secure Socket Layer). Deze internetaanwezigheid biedt een veilige communicatie. Veilige communicatie betekent dat de informatie die u verstrekt, zoals uw bankgegevens, gecodeerd is, zodat deze niet door anderen kan worden gelezen of onderschept. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Door de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking wordt ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, opgeslagen, evenals de datum en het tijdstip van de registratie. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, de opheldering van gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of de bekendmaking geschiedt met het oog op strafrechtelijke vervolging. de verantwoordelijke voor de verwerking zal elke betrokkene op verzoek te allen tijde informatie verstrekken over welke persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, tenzij de wet anders voorschrijft. Een in deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde functionaris en het gehele personeel van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon. Alle gevoelige klantgegevens zijn beveiligd met een e-mailadres en een wachtwoord. Het wachtwoord is bovendien versleuteld met behulp van het MD5-algoritme en is ook niet gedecodeerd beschikbaar in de database. Een specifiek voor elke gebruiker gemaakte sessie maakt het mogelijk om gegevens te beschermen. Het MD5-algoritme biedt ook het hoogste niveau van veiligheid. Voor vergeten wachtwoorden biedt onze winkel een wachtwoordherstelfunctie via e-mail. Hiervoor stelt de klant zelf een nieuw wachtwoord in.

   3. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien de aanmaak van het klantenaccount gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een bijkomende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van het AVG.

   4. Doel van de gegevensverwerking

    De verwerking van de persoonlijke gegevens van de klantenrekening dient om de bestelling uit te voeren en om misbruik van de bestellingen tot een minimum te beperken.

    De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens, stelt de voor de verwerking verantwoordelijke in staat de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die naar hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden verstrekt. De facultatieve geboortedatum wordt gebruikt om de leeftijd van alcoholische producten te controleren (wet op de bescherming van minderjarigen). Het veld “Aanbevolen door” wordt gebruikt voor marketingdoeleinden. Het staat de geregistreerde personen vrij om de verstrekte persoonsgegevens tijdens de registratie te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking.

   5. Duur van de opslag

    De gegevens worden bewaard totdat de klant zijn gebruikersaccount verwijdert.

   6. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk of per e-mail te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens.

  3. Contactmogelijkheid via de website

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. De volgende gegevens zijn vereist:

    • Voornaam
    • Achternaam
    • e-mailadres
    • uw bericht

    Er is ook een contactmogelijkheid voor dealers en therapeuten (“dealeraanvraag”). De volgende gegevens worden hier verzameld:

    • Bedrijf
    • Contactpersoon
    • Straat
    • Postcode en plaats
    • Telefoon
    • Fax
    • e-mailadres
    • homepage
    • BTW-identificatie
    • Aankoophoeveelheid
    • Focus op verkoop
    • Handelsvergunning
    • Commentaar

    Bij het verzenden van de bovenstaande berichten worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

    • Het IP-adres van de gebruiker
    • Datum en tijdstip van contact

    Voor de verwerking van de gegevens zal uw toestemming worden verkregen tijdens het verzendproces en zal worden verwezen naar dit privacybeleid.

    Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail worden verzonden, opgeslagen.

    In dit verband wordt niet gestreefd naar de overdracht van gegevens aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.

    De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient alleen voor de verwerking van de totstandkoming van het contact. In het geval dat u contact met ons opneemt via e-mail, is dit ook het noodzakelijke legitieme belang bij de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk of per e-mail te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet doorgaan.

  4. Nieuwsbrief

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Op onze website is er de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoermasker aan ons doorgegeven.

    De registratie van de nieuwsbrief gebeurt volgens de Double-Opt-In procedure. Per jaar worden ongeveer 12 nieuwsbrieven met aanbiedingen en productpresentaties verstuurd. Er is geen klantaccount nodig om u te abonneren op een nieuwsbrief. Een e-mail is voldoende.

    Daarnaast worden tijdens de registratie de volgende gegevens verzameld:

    • Datum en tijdstip van registratie

    Voor de verwerking van de gegevens zal uw toestemming worden verkregen tijdens het registratieproces en zal worden verwezen naar dit privacybeleid.

    De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

    We gebruiken Amazon SES (Amazon Simple Email Service) om onze nieuwsbrief te versturen. Amazon SES is een dienst van Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, USA. Om de verzending van de nieuwsbrief te garanderen, worden de voornaam, de achternaam en de e-mail verstuurd naar een uitgaande mailserver van Amazon.

    Meer informatie is hier beschikbaar https://aws.amazon.com/de/ses/, https://aws.amazon.com/de/privacy/ en https://aws.amazon.com/de/service-terms/.
   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is art. 6 lid 1 letter a AVG, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker wordt gebruikt om de nieuwsbrief te versturen.

    Het verzamelen van andere persoonlijke gegevens tijdens het registratieproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokken gebruiker worden opgezegd. Klik hiervoor op de betreffende knop in de aan u toegezonden nieuwsbrief.

    Als u een klantaccount heeft, kunt u de nieuwsbrief ook hier activeren of deactiveren: in uw gebruikersaccount.

    Overeenkomstig § 7 lid 3 nr. 4 UWG maakt u geen andere kosten voor de uitschrijving dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

    Dit maakt het ook mogelijk om de toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces zijn verzameld, in te trekken.

  5. Aanbieders van betalings- en leveringsdiensten

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Gegevens worden alleen in het kader van de wettelijke voorschriften aan derden doorgegeven. Wij geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de facturering of voor andere doeleinden als dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen tegenover de gebruikers na te komen. Als wij voor onze diensten gebruik maken van onderaannemers, nemen wij passende wettelijke voorzorgsmaatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. In deze gevallen is de reikwijdte van de verstrekte gegevens echter beperkt tot het noodzakelijke minimum. Om veiligheidsredenen worden de relevante betalingsgegevens alleen door externe dienstverleners verwerkt.

    Als er een legitiem belang is, zal BioProphyl® GmbH gegevens uitwisselen met kredietagentschappen met het oog op de kredietbeoordeling in overeenstemming met de gegevensbescherming.

    Bij betaling via de “automatische incasso” wordt de koopprijsvordering gecedeerd aan secupay AG, Goethestraße 6, 01896 Pulsnitz. Uw bank- of creditcardrekening wordt gedebiteerd bij het afronden van de bestelling. De gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling worden doorgegeven aan secupay AG. Om het risico op wanbetaling in te schatten, kan secupay AG onder bepaalde omstandigheden een kredietwaardigheidscontrole uitvoeren. Informatie over uw eerdere betalingsgeschiedenis en kredietwaardigheidsinformatie op basis van wiskundig-statistische methoden met behulp van adresgegevens (scoring) wordt verkregen van infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden en EOS Payment Solutions GmbH, Steindamm 80, 20099 Hamburg. Meer informatie over de verwerking en opslag van uw gegevens kunt u rechtstreeks bij secupay AG verkrijgen.

    Bij betaling met “Giropay”, “Sofort-Überweisung” of “creditcard” worden de bankgegevens in gecodeerde vorm doorgegeven aan onze betaaldienstverlener PAYONE GmbH, Fraunhoferstraße 2 – 4, 24118 Kiel, Duitsland, en daar verwerkt. PAYONE is lid van de Sparkassen-Finanzgruppe en heeft een vergunning als betalingsinstelling van de Federal Financial Supervisory Authority.

    Bij betaling via “PayPal” worden de bankgegevens in gecodeerde vorm doorgegeven aan onze betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, waar ze worden verwerkt.

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die in het kader van de verzending van een e-mail worden doorgegeven, is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    De verwerking van de persoonsgegevens dient voor de betaling van de bestelling.

   4. Duur van de opslag

    Op onze site worden geen voor de betaling relevante gegevens opgeslagen.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    De klant heeft niet de mogelijkheid om bezwaar te maken. Als alternatief kan de klant ook per factuur betalen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij betaling op “factuur” persoonsgegevens zoals naam en bankgegevens worden doorgegeven aan de ontvangende bank. De klant is ook vrij om de goederen voor contante betaling rechtstreeks bij BioProphyl GmbH, Erlenweg 2 in 56729 Nitz af te halen tijdens de in het impressum vermelde kantooruren.

  6. Cookies Onlineshop

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Cookies (koekjes) zijn kleine bestanden die door uw browser op uw harde schijf kunnen worden opgeslagen wanneer u sommige websites bezoekt. Cookies zijn geen programma’s, dus ze kunnen geen schade aanrichten op uw PC. BioProphyl® GmbH gebruikt geen permanente cookies om u te identificeren, maar identificeert u door uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren. BioProphyl® GmbH gebruikt hiervoor zogenaamde “sessiecookies”.

    De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt echter de instellingen van uw browser wijzigen om dit te voorkomen.

    We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser zelfs na een paginawissel kan worden geïdentificeerd.

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van de winkelwagen in de online shop mogelijk te maken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

    De BioProphyl-Onlineshop heeft cookies nodig voor de volgende gebruiksgebieden en toepassingen:

    • Gebruikscomfort: Winkelwagen en inloggen
    • Prestatieverbetering: Caching module
    • Beveiliging: Veiligheidsgereedschap
    • Gegevensbescherming: Cookie Disclaimer: Om te controleren of er cookies zijn ingesteld.

    De gebruikersgegevens die door middel van technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

    Deze doeleinden omvatten ook ons rechtmatige belang bij de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

   4. Duur van de opslag

    In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven door de online shop:

    • Cookie: cookielaw
    • Doel: Informatie over het gebruik van cookies geklikt (“accepteer/weiger cookies”)
    • Vervaldatum: 1 jaar
    • Cookie: frontend_cid
    • Doel: Beveiligingskoekje om zogenaamde “mannen in het midden” aanvallen af te weren. (Gemaakt voor HTTPS-pagina’s.)
    • Vervaldatum: 10 uren
    • Cookie: frontend_uic
    • Doel: Bespaart interactie tijdens de inschrijving voor de nieuwsbrief.
    • Vervaldatum: 14 dagen tot 1 jaar
    • Cookie: frontend
    • Doel: Sessie-ID (Aangemaakt op elke pagina.)
    • Vervaldatum: 10 uren
    • Cookie: FPC_PRODUCT_VIEWD
    • Doel: Geregistreerde producten gezien (Caching Module). Een caching/caching van de gegevens dient om de website te versnellen.
    • Vervaldatum: 10 uren
    • Cookie: external_no_cache
    • Doel: Een vlag die aangeeft of caching actief is. Een caching/caching van de gegevens dient om de website te versnellen.
    • Vervaldatum: 1 uur
   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker naar onze site gestuurd. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

  7. Productbeoordelingen / Meningen van klanten

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    U kunt bij onze producten een mening / waardering achterlaten. De volgende persoonlijke gegevens zijn vereist:

    • Naam

    Bij het verzenden van de bovenstaande berichten worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

    • Het IP-adres van de gebruiker (geanonimiseerd)
    • Datum en tijdstip van contact

    Voor de verwerking van de gegevens zal uw toestemming worden verkregen tijdens het verzendproces en zal worden verwezen naar dit privacybeleid. Wij raden u aan een pseudoniem te gebruiken in plaats van uw echte naam bij het kiezen van een naam.

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    De verwerking van de persoonsgegevens uit het invoermasker dient de uitwisseling van ervaringen van de klanten en voor marketingdoeleinden.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden gewist zodra een klant zijn rating niet langer openbaar wenst te zien.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk of per e-mail te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens.

  8. Postale reclame

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Wij behouden ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijvoorbeeld om u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te sturen. De reclamemailings worden in het kader van de verwerking door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens voor dit doel doorgeven, aan ons ter beschikking gesteld.

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, indien de gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen in een promotionele aanpak, die zwaarder weegt dan de belangen van onze klanten.

   4. Duur van de opslag

    De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens schriftelijk of per e-mail te herroepen. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens.

  9. Gegevensbescherming voor toepassingen en in de aanvraagprocedure

   De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval als een aanvrager relevante aanvraagdocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail, indient. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een aanvrager sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, wordt het sollicitatiedossier twee maanden na de kennisgeving van het besluit tot afwijzing van de aanvraag automatisch verwijderd, tenzij de verwijdering in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet op de gelijke behandeling (AGG).

 3. 3 Gebruik van externe dienstverleners

  1. Adcell

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Deze website maakt gebruik van het partnerprogramma van ADCELL, een bedrijf van Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn. ADCELL plaatst cookies op de computer van de klant (bezoeker) voor een correcte registratie van de verkopen en/of leads. Deze cookies worden ingesteld door het domein www.adcell.de/js/track.js. Deze cookies voldoen aan de respectievelijke geldende richtlijnen voor gegevensbescherming. De door ADCELL gebruikte cookies worden in de standaardinstelling van de internetbrowser geaccepteerd. ADCELL Tracking Cookies slaan geen enkele persoonlijke gegevens op, maar alleen de ID van de bemiddelingspartner en het ordernummer van het advertentiemedium waarop de bezoeker heeft geklikt (banner, tekstlink of iets dergelijks). Bij het afsluiten van een transactie wordt het partner-ID gebruikt om de te betalen commissie aan de verwijzende partner toe te wijzen.

    Het huidige privacybeleid van Adcell is te vinden op https://www.adcell.de/agb.

    Verder is de integratie van de volgende cookies mogelijk via Adcell:

   2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Voor marketingdoeleinden.

   4. Duur van de opslag

    De conversie- en remarketingcookies vervallen meestal na 90 dagen.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, kunt u het accepteren van cookies van de betreffende domeinen in uw internetbrowser deactiveren.

    Persoonlijke reclame kan worden gedeactiveerd door op de volgende link te klikken: https://www.adcell.de/datenschutz

  2. CloudFlare

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Om deze website te beveiligen tegen aanvallen van hackers en om de laadtijden te optimaliseren, wordt CloudFlare gebruikt als CDN (“Content Delivery Network”). Cloudflare Inc. heeft zijn hoofdkantoor in 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA.

    Een Content Delivery Network (CDN) is een netwerk van servers in verschillende datacenters over de hele wereld. Dankzij de over de hele wereld verspreide servers profiteert u van snellere laadtijden, een lager bandbreedtegebruik en een betere stabiliteit van onze website. Wij maken gebruik van de partner van onze hostingprovider, Cloudflare Inc. Op deze servers slaan we alleen min of meer statische elementen op zoals HTML-pagina’s, afbeeldingen, stylesheets, documenten of video’s, maar in geen geval persoonlijke gegevens.

    Voor het gebruik van Cloudflare is echter een cookie nodig. Het __cfduid-cookie wordt gebruikt om individuele klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en om beveiligingsinstellingen per klant toe te passen:

    • Cookie: __cfduid
    • Doel: Cloudflare: Sessie-identificatie
    • Vervaldatum: 1 jaar/li>

    Aangezien Cloudflare deze cookie gebruikt om zowel HTTP- als HTTPS-verzoeken van bekende clients te identificeren, is er geen “Secure”-vlag ingesteld. Dit brengt echter geen risico’s met zich mee: de cookie bevat geen gevoelige gegevens. Dit cookie is absoluut noodzakelijk voor de beveiligingsfuncties van Cloudflare en kan niet worden gedeactiveerd.

    Voor de CDN-service worden contentgegevens wereldwijd op CloudFlare-servers verwerkt met als doel de prestaties te verbeteren. Daarnaast worden beveiligingstools en verkeersmonitoring geleverd door CloudFlare Inc. Hiervoor worden de IP-adressen van de bezoekers van deze website verwerkt op CloudFlare-servers.

    Cloudflare behoort tot het Privacy Shield Framework.

    Meer informatie vindt u hier: https://www.cloudflare.com/media/pdf/cloudflare-enterprise-overview-german.pdf

   2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Om deze website te beveiligen tegen aanvallen van hackers en om de laadtijden te optimaliseren.

   4. Duur van de opslag

    De sessiecookie wordt maximaal één jaar bewaard.

    Volgens Cloudflare worden de verzamelde logbestanden / IP-adressen voor de beveiligingstools en verkeersmonitoring meestal binnen 4 uur verwijderd, uiterlijk na 3 dagen. Hier vindt u informatie over de daar verzamelde gegevens en over de veiligheid en privacy van DatenschutzCloudFlare.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    Het is mogelijk om de sessiecookie in de browser uit te schakelen of te verwijderen. Het is dan echter niet meer mogelijk om producten aan het winkelmandje toe te voegen en een online bestelling te plaatsen.

  3. Google „Analytics“ met anonimiseringsfunctie

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Als u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited (“Google”). Het gebruik omvat de bedrijfsmodus “Universal Analytics”. Dit maakt het mogelijk om gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudoniem gebruikers-ID en zo de activiteiten van een gebruiker over meerdere apparaten te analyseren. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval dat de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter al eerder door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met IP-anonimisering om een anonieme registratie van IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking). Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming verwijzen wij u naar https://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://policies.google.com/?hl=de. Voor meer informatie over privacykwesties met betrekking tot Google Analytics kunt u de Google Analytics Help raadplegen (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). Meer informatie over de Google-voorwaarden vindt u op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Google behoort tot het Privacy Shield Framework.

   2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Voor statistische evaluatie en technische optimalisatie van de online aanwezigheid.

   4. Duur van de opslag

    De door ons verzonden gegevens die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd. De volgende cookies kunnen worden opgeslagen in verband met Google Analytics:

    • Cookie: _utma
    • Doel: Deze cookie helpt ons te bepalen of iemand al eens eerder op onze site is geweest of niet. Zo kunnen we het aantal nieuwe bezoekers van onze homepage of van bepaalde pagina’s bepalen.
    • Vervaldatum: 2 jaar na installatie/update.
    • Cookie: _utmb
    • Doel: In combinatie met _utmc kan de gemiddelde tijd die op de homepage wordt doorgebracht worden bepaald.
    • Vervaldatum: 30 minuten na installatie/opstelling.
    • Cookie: _utmc
    • Doel: In combinatie met _utmb wordt dit gebruikt om te berekenen wanneer gebruikers hun browser sluiten.
    • Vervaldatum: Bij het sluiten van de browser.
    • Cookie: _utmt
    • Doel: Wordt gebruikt om het peilingspercentage te verlagen.
    • Vervaldatum: 10 minuten
    • Cookie: _utmv
    • Doel: Wordt gebruikt om door de gebruiker gedefinieerde variabelen op het niveau van de bezoeker op te slaan. Deze cookie wordt ingesteld wanneer een ontwikkelaar de _setCustomVar methode toepast op een door de gebruiker gedefinieerde variabele op gebruikersniveau. Het werd ook gebruikt met de afgeschreven _setVar methode. Het cookie wordt elke keer dat de gegevens naar Google Analytics worden verzonden, bijgewerkt.
    • Vervaldatum:2 jaar na installatie/update.
    • Cookie: _utmz
    • Doel: Dankzij deze cookie leren we van waar gebruikers naar onze homepage zijn gekomen (bijv. van een andere website of via een zoekmachine).
    • Vervaldatum: 6 maanden na installatie/update.
    • Cookie: _utmt_rollupTracker
    • Doel: Deze cookie wordt gebruikt om verschillende domeinen van de websites van Atradius bij te houden.
    • Vervaldatum: 30 minuten na installatie/opstelling.
    • Cookie: _utmt_oldTracker
    • Doel: Met deze cookie wordt de vorige trackercode verwijderd.
    • Vervaldatum: 30 minuten na installatie/opstelling.
    • Cookie: _gid
    • Doel: Deze cookie dient om onderscheid te maken tussen bezoekers.
    • Vervaldatum: 24 uur na installatie/update.
    • Cookie: _ga
    • Doel: Deze cookie dient om onderscheid te maken tussen bezoekers.
    • Vervaldatum: 2 jaar na installatie/update.
    • Cookie: _gat
    • Doel: Wordt gebruikt om het peilingspercentage te verlagen.
    • Vervaldatum: 10 minuten na de installatie.
   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door het opslaan van cookies te voorkomen via een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld door de browser add-on te downloaden en te installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze site bezoekt. Om te voorkomen dat Universal Analytics gegevens over meerdere apparaten verzamelt, moet u zich op alle gebruikte systemen afmelden. Klik hier om de opt-out cookie in te stellen: Google Analytics uitschakelen

  4. Google “Adwords”

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    We gebruiken ook de Google-advertentietool “Google-Adwords” om onze website te promoten. In dit verband maken wij gebruik van de “Conversion Tracking” analyseservice van het bedrijf Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna te noemen “Google”. Als u onze website heeft bereikt via een Google-advertentie, wordt er een cookie op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Deze zogenaamde “conversion cookies” verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor uw persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat u als gebruiker op een van onze advertenties heeft geklikt die op Google zijn geplaatst en naar onze site zijn doorgestuurd.

    De informatie die wordt verkregen met behulp van “conversiecookies” wordt door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te maken. Deze statistieken vertellen ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en welke pagina’s van onze website vervolgens door elke gebruiker zijn opgeroepen. Wij of anderen die adverteren via “Google Adwords” ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. U vindt het privacybeleid van Google in dit verband onder de volgende link: https://services.google.com/sitestats/de.html.

   2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

   3. Doel van de verwerking

    Voor marketingdoeleinden.

   4. Duur van de opslag

    De “conversiecookies” vervallen meestal na 30 dagen.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    U kunt de installatie van de “conversiecookies” voorkomen door uw browserinstellingen hierop aan te passen, bijvoorbeeld door de automatische instelling van cookies in het algemeen uit te schakelen of alleen de cookies van het domein “googleadservices.com” specifiek te blokkeren. U kunt het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door het downloaden en installeren van een browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

  5. Google “Remarketing”

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Wij maken gebruik van de Google Remarketing service van het bedrijf Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna “Google”, op onze website. Met Google Remarketing kunnen advertenties worden geplaatst voor gebruikers die onze website in het verleden hebben bezocht. Binnen het Google advertentienetwerk kunnen op onze site advertenties worden getoond die zijn aangepast aan uw interesses. Google- Remarketing gebruikt cookies voor deze evaluatie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Dit maakt het mogelijk om onze bezoekers te herkennen zodra ze websites binnen het Google advertentienetwerk bezoeken. Op deze manier kunnen binnen het Google advertentienetwerk advertenties worden gepresenteerd die gerelateerd zijn aan inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites in het Google advertentienetwerk die ook gebruik maken van de remarketing functie van Google. Google verzamelt geen persoonlijke gegevens op basis van haar eigen informatie. U kunt deze functie uitschakelen als u de juiste instellingen onder http://www.google.com/settings/ads aanbrengt.

   2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Voor marketingdoeleinden.

   4. Duur van de opslag

    “Remarketing cookies” verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen. De maximale duur is 540 dagen.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    U kunt de installatie van “remarketing cookies” voorkomen door uw browserinstellingen hierop aan te passen, bijvoorbeeld door de automatische instelling van cookies in het algemeen uit te schakelen of alleen cookies van het domein “googleadservices.com” specifiek te blokkeren. U kunt het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door het downloaden en installeren van een browser add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

  6. Microsoft “Bing Ads”

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Deze website maakt gebruik van de conversie tracking technologie “Bing Ads” van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads stelt een cookie in op uw computer als u via een Microsoft Bing advertentie op onze website bent gekomen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze site bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar deze pagina (conversiepagina).

    De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. om te registreren hoeveel gebruikers naar een conversiepagina komen nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Wij of Microsoft ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

    Microsoft neemt deel aan de Privacy Shield Overeenkomst tussen de EU en de VS en Zwitserland en de VS.

   2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Voor marketingdoeleinden.

   4. Duur van de opslag

    De “conversion cookies” verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u zich afmelden voor dit gebruik door de Bing Ads Conversion Tracking cookie via uw internetbrowser enigszins uit te schakelen onder Gebruikersvoorkeuren. Ze worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. U kunt ook de EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ consumer opt-out pagina gebruiken om te controleren of Microsoft-reclamecookies zijn ingesteld in uw browser en deze uit te schakelen. Voor meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads kunt u terecht op het volgende webadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

  7. CrazyEgg

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Deze site gebruikt de CrazyEgg.com tracking tool om willekeurig geselecteerde individuele bezoeken te registreren met alleen geanonimiseerde IP-adressen. Crazy Egg wordt geëxploiteerd door Crazy Egg, Inc. 16220 Ridgeview Lane , La Mirada, CA , 90638, USA. Deze tracking tool gebruikt cookies om te evalueren hoe u de website gebruikt (bv. welke inhoud wordt aangeklikt). Hiervoor wordt een gebruiksprofiel visueel gepresenteerd, in de vorm van zogenaamde “heat maps”. Bij het gebruik van pseudoniemen worden alleen gebruikersprofielen aangemaakt. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is een belangenafweging, waarbij de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven zich niet verzet tegen eventuele doorslaggevende belangen van u die daarmee in strijd zijn.

    Het huidige CrazyEgg privacybeleid is te vinden onderhttps://www.crazyegg.com/privacy.

   2. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    De informatie wordt uitsluitend gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze diensten te verbeteren of voor marketingdoeleinden. Crazy Egg laat in het kader van zogenaamde “A/B-testen”, “Clicktracking” en “Heatmaps” toe om te begrijpen hoe verschillende veranderingen van een website de website zullen beïnvloeden (bv. veranderingen van invoervelden, ontwerp, enz.). A/B-tests dienen om de gebruiksvriendelijkheid en de prestaties van online aanbiedingen te verbeteren. Zo krijgen gebruikers bijvoorbeeld verschillende versies van een website of de elementen ervan te zien, zoals invoerformulieren, waarop de plaatsing van de inhoud of de labels van de navigatie-elementen kan verschillen. Vervolgens kan op basis van het gedrag van de gebruikers, bijvoorbeeld een langer verblijf op de website of frequentere interactie met de elementen, worden bepaald welke van deze websites of elementen meer geschikt zijn voor de behoeften van de gebruikers. Met “Clicktracking” kunnen de bewegingen van de gebruikers binnen een volledig online aanbod worden gevolgd. Aangezien de resultaten van deze tests nauwkeuriger zijn als de interactie van de gebruikers over een bepaalde periode kan worden gevolgd (bijvoorbeeld om te zien of een gebruiker graag terugkeert), worden de cookies voor deze testdoeleinden meestal op de computers van de gebruikers opgeslagen. “Heatmaps” zijn muisbewegingen van de gebruikers, die worden gecombineerd tot een totaalbeeld, waarbij het mogelijk is om bijvoorbeeld te herkennen welke elementen van de webpagina de voorkeur hebben en welke elementen van de webpagina’s de voorkeur hebben van de gebruikers.

   4. Duur van de opslag

    Naast de muisposities en -bewegingen worden ook technische gegevens zoals de geselecteerde taal, het systeem, de schermresolutie en het browsertype vastgelegd. Deze informatie wordt om technische redenen opgeslagen in een zogenaamde sessiecookie. Dit betekent dat deze cookie wordt verwijderd na het verlaten van de website en niet wordt gebruikt om gebruikers op meerdere websites te volgen of om terugkerende bezoekers te identificeren.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en opnemen van gegevens die door CrazyEgg.com zijn gegenereerd door de instructies op https://www.crazyegg.com/opt-out te volgen.

  8. Cashbackworld

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Deze website maakt gebruik van het partnerprogramma van Cashbackworld, een bedrijf van mWG myWorld Germany GmbH, Gereonstraße 1 – 3, D-50670 Keulen. Om verkopen en/of leads correct te registreren, plaatsen wij een cookie met de naam “Tradedoubler” op de computer van de klant (bezoeker), mits deze afkomstig is van Cashbackworld advertenties. De registratie van de verkoop en/of leads wordt uitgevoerd door de werkmaatschappij van Tradedoubler is Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 München, Duitsland.

    Dit cookie voldoet aan de geldende richtlijnen voor gegevensbescherming. De door Cashbackworld gebruikte cookies worden in de standaardinstellingen van de internetbrowser geaccepteerd. Cashbackworld Tracking Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op, alleen de ID van de verwijzende partner. Bij het afsluiten van een transactie wordt het partner-ID gebruikt om de te betalen commissie aan de verwijzende partner toe te wijzen.

    De geldende regels voor gegevensbescherming van Cashbackworld vindt u onder https://www.cashbackworld.com/de/privacy-policy.

    De huidige regels voor gegevensbescherming van Tradedoubler zijn te vinden onder http://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/.

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Voor marketingdoeleinden.

   4. Duur van de opslag

    Het conversie-cookie vervalt meestal na een jaar.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Tradedoubler een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die reeds door Tradedoubler zijn ingesteld, te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

  9. Vimeo

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Onze website bevat een aantal video’s van het platform “Vimeo”. De exploitant van dit platform is: Vimeo, Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

    Om de gegevensbescherming te verhogen, gebruiken we een “preview-oplossing”: de video’s zijn in onze site geïntegreerd met alleen een preview-afbeelding en een privacywaarschuwing. De plugin/video wordt alleen geactiveerd als u op de preview-afbeelding of de waarschuwing voor gegevensbescherming klikt. De gebruiker ziet dan de videostream ingebed op onze site. Eventuele cookies worden pas aangemaakt na het aanklikken van de voorbeeldafbeelding en de waarschuwing voor gegevensbescherming.

    Het Vimeo privacybeleid is hier te vinden: https://vimeo.com/privacy

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Voor marketingdoeleinden.

   4. Duur van de opslag

    Zolang de video niet expliciet is geactiveerd, is er geen cookie ingesteld. Wanneer de speler is geactiveerd, worden er verschillende cookies met verschillende looptijden ingesteld. Voor meer informatie, zie https://vimeo.com/cookie_policy en https://vimeo.com/cookie_list

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    De betrokkene kan het plaatsen van cookies door Vimeo, zoals hierboven beschreven, te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser, waardoor het plaatsen van cookies permanent wordt tegengewerkt. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Vimeo een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen de reeds door Vimeo geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

  10. Youtube

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Onze website bevat enkele video’s van het platform “YouTube” (bijv. video’s van het BioProphyl YouTube kanaal). De exploitant van dit platform is: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

    Om de gegevensbescherming te verbeteren, gebruiken we een “preview-oplossing”: de video’s zijn in onze site geïntegreerd met alleen een preview-afbeelding en een privacywaarschuwing. De plugin/video wordt alleen geactiveerd als u op de voorbeeldafbeelding of op de waarschuwing voor gegevensbescherming klikt. De gebruiker ziet dan de videostream ingebed op onze site. Eventuele cookies worden pas aangemaakt na het aanklikken van de voorbeeldafbeelding en de waarschuwing voor gegevensbescherming. Voor verdere beveiliging vindt de inbedding van de video plaats in de zogenaamde “extended privacy mode” van Youtube.

    Het privacybeleid van YouTube kunt u hier vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 lid 1 lit. f AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Voor marketingdoeleinden.

   4. Duur van de opslag

    Zolang de video niet expliciet is geactiveerd, is er geen cookie ingesteld. Wanneer de speler is geactiveerd, worden er verschillende cookies met verschillende looptijden ingesteld. Meer informatie hierover vindt u onder https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=se

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    De betrokkene kan het plaatsen van cookies door YouTube, zoals hierboven beschreven, te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat YouTube een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die al door YouTube zijn ingesteld, op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

    Verder biedt Google een aantal mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het verzamelen van persoonlijke gegevens door Google: https://policies.google.com/privacy#infochoices

  11. Trusted Shops

   1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

    Om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen en het aanbod van Trusted Shops producten voor kopers na een bestelling weer te geven, is het Trusted Shops Trustbadge op deze website geïntegreerd.

    a) Gegevensoverdracht bij bezoek aan de online shop met geïntegreerde Trustbadge

    Net als bij de oproep van een internetpagina wordt bij de oproep van de trustbadge die door een browserclient in een winkel is geïnstalleerd (dus gelijktijdig met de oproep van de winkelpagina) automatisch een webserver-logboekvermelding gegenereerd. Aangezien dit een standaardformaat is, kan informatie over de browser-client die de gegevens ophaalt (datum, tijd, verwijzer, IP-adres van de client, gebruikersagent, …) daar worden gevonden. Deze gegevens zijn gebruiksgegevens die worden gegenereerd tijdens de overdracht van gegevens op het internet. In het bijzonder zal elke integratie van inhoud van derden resulteren in een dergelijke overdracht van deze gegevens.

    Trusted Shops gebruikt deze gebruiksgegevens niet om gebruiksprofielen aan te maken en trekt geen conclusies over de persoon van de websitebezoeker. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking te garanderen.

    Bovendien worden er geen persoonlijke inventarisgegevens (bijv. naam, e-mailadres enz.) automatisch aan ons doorgegeven of opgeslagen door eenvoudigweg een winkelpagina te bezoeken waarop de vertrouwensbadge is geïntegreerd.

    b) Gegevensoverdracht bij bestelling in de online shop

    Als de koper de producten van Trusted Shops niet zelf gebruikt, wordt bij de integratie van de trustbadge alleen het ordernummer aan Trusted Shops doorgegeven. Dit dient in het bijzonder om latere garanties of beoordelingen te verifiëren.

    Verdere gegevens – in het bijzonder persoonlijke gegevens – worden alleen overgedragen als de Trusted Shops-producten door de klant van de shop actief worden gebruikt voor kopers en hij akkoord gaat met de overdracht van gegevens, of dit in het verleden heeft gedaan voor toekomstige aankopen.

    Alleen de gegevens die minimaal nodig zijn voor het gebruik van onze producten worden verzameld. Deze zijn meestal met gebruik van de Trusted Shops kopersbescherming met Shopbewertung besteldatum, het ordernummer, een eventueel bestaand klantnummer, het orderbedrag, de valuta, de verwachte leveringsdatum, indien van toepassing, de betalingswijze en het e-mailadres van de koper. Als productreviews door de shop worden geïntegreerd, worden ook de URL van het product en de productafbeelding, de productnaam, het product SKU, GTIN en MPN en de fabrikant verzameld. Als er een evaluatieherinnering wordt verstuurd zonder Trusted Shops Kopersbescherming, zijn alleen het ordernummer en het e-mailadres nodig. Trusted Shops ontvangt op deze manier geen verdere persoonlijke gegevens van gebruikers.

    Of de koper al geregistreerd is voor een productgebruik wordt automatisch gecontroleerd door middel van een neutrale parameter, het e-mailadres wordt gehasht door een cryptologische eenrichtingsfunctie (MD 5 procedure). Het e-mailadres wordt vóór de verzending omgezet in deze hashwaarde, die niet door Trusted Shops kan worden gedecodeerd. Als er geen overeenstemming is, wordt de parameter weggegooid. Het e-mailadres wordt dan alleen opgehaald als de koper besluit gebruik te maken van Trusted Shops-producten. Het e-mailadres van de koper in platte tekst of andere gegevens zal niet worden verzonden tijdens de automatische verzending.

    De trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

    Meer informatie over kopersbescherming: https://www.trustedshops.de/kaeuferschutz

    De voorwaarden voor gegevensbescherming van Trusted Shops vindt u hier: https://www.trustedshops.de/impressum/

   2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

    De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

   3. Doel van de gegevensverwerking

    Voor marketingdoeleinden.

   4. Duur van de opslag

    Zolang de klant geen gebruik maakt van de diensten van Trusted Shops, worden er geen persoonlijke gegevens aan Trusted Shops doorgegeven.

    De ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van de afgesloten contracten en worden intern opgeslagen voor de duur van de wederzijdse uitvoering van het contract. Daarna worden de gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en uiteindelijk verwijderd na het verstrijken van alle mogelijke bewaartermijnen op grond van de handels- en belastingwetgeving.

   5. Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

    Als de koper niet kiest voor het gebruik van de Trusted Shops-producten voor kopers en deze zijde verlaat, worden de gegevens niet aan Trusted Shops overgedragen, noch door Trusted Shops opgeslagen of verwerkt.

    In het geval van een bezwaar tegen de bescherming van de koper, kunt u het sturen naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. Meer informatie vindt u onder https://shop.trustedshops.com/de/widerrufsrecht.

 4. 4 Andere dienstverleners waarmee we samenwerken

  1. Facebook

   Facebook-Fanpage

   Bioprophyl maakt gebruik van het technische platform en de diensten van Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna: Facebook) voor de hier aangeboden informatiedienst. Volgens het Hof van Justitie is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de zin van artikel 26 AVG tussen Facebook en de exploitant van een Facebook-fanpagina voor de persoonsgegevens die via de Facebook-fanpagina worden verwerkt. Om deze reden hebben Facebook en Bioprophyl een gezamenlijke verantwoordelijkheidsovereenkomst gesloten, die u hier kunt raadplegen. Bioprophyl geeft u de volgende informatie over de gegevensverwerking op onze Facebook fanpagina:

   Verantwoordelijke personen

   De verwerking van uw persoonlijke gegevens op de Facebook-fanpagina van Bioprophyl vindt plaats onder gezamenlijke verantwoordelijkheid: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

   Verwerking van de gegevens

   Bij het openen van een Facebook-fanpagina wordt het IP-adres van uw apparaat naar Facebook verzonden. Volgens informatie van Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd en na 90 dagen verwijderd, althans voor zover het een Duits IP-adres is. Daarnaast slaat Facebook meer informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers, bijvoorbeeld de gebruikte internetbrowser. Zo kan Facebook indien nodig IP-adressen aan individuele gebruikers toewijzen. Als u bent ingelogd op uw Facebook-account terwijl u onze fanpagina bezoekt, bevindt zich een cookie met uw Facebook-identificatie op uw eindapparaat. Op basis van deze cookie kan Facebook bijhouden dat u onze fanpagina heeft bezocht en hoe u deze heeft gebruikt. Facebook gebruikt deze informatie om u te voorzien van inhoud of reclame op maat. Als u dit niet wilt, dient u uit te loggen uit uw Facebook-account of de functie “blijf ingelogd” te deactiveren. We raden u ook aan de cookies op uw apparaat te verwijderen en uw browser te sluiten en opnieuw op te starten. Dit proces verwijdert Facebook informatie die het mogelijk maakt dat Facebook een link naar u maakt. Als u echter de interactieve functies van onze fanpagina wilt gebruiken, moet u zich opnieuw aanmelden bij Facebook met uw Facebook-logingegevens. Hierdoor kan Facebook ook weer naar u linken. Hoe Facebook de gegevens van het bezoek aan Facebook-pagina’s voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang Facebook deze gegevens opslaat en of gegevens van een bezoek aan de Facebook-pagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet onomstotelijk en duidelijk aangegeven en is niet bij ons bekend. In dit verband kunnen wij u als gebruiker van onze fanpagina alleen verwijzen naar de verklaringen van Facebook over gegevensbescherming. De gegevens die in dit kader over u worden verzameld, worden door Facebook verwerkt en kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.

   Welke informatie Facebook ontvangt en hoe het deze gebruikt, wordt in algemene termen beschreven in de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en hoe u advertenties kunt opzetten. De richtlijnen voor het gebruik van de gegevens zijn beschikbaar via de volgende link: http://de-de.facebook.com/about/privacy De volledige richtlijnen voor Facebook-gegevens vindt u hier: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy Het privacybeleid van Facebook bevat meer informatie over de verwerking van gegevens: https://www.facebook.com/about/privacy/ Mogelijkheden tot bezwaar (zogenaamde opt-out) kunnen hier worden ingesteld: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en hier http://www.youronlinechoices.com

   Facebook Inc, het Amerikaanse moederbedrijf van Facebook Ireland Ltd. is gecertificeerd onder de EU-VS Privacy-Shield en verplicht zich te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over de status van het privacyscherm van Facebook, klik hier: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

   De overdracht en verdere verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers naar derde landen, zoals de VS, en de daarmee gepaard gaande mogelijke risico’s voor u als gebruiker kunnen niet door ons als exploitant van de Facebook-fanpagina worden beoordeeld.

   Inzichtfunctie

   Facebook biedt ook een reeks statistische gegevens voor Bioprophyl als beheerder van een fanpagina in het kader van de zogenaamde “Insights”-functie. Deze statistieken worden gegenereerd en verstrekt door Facebook. Wij als beheerder van de fanpagina hebben geen invloed op de generatie, met name kunnen we deze functie niet voorkomen. De functie “Inzichten” geeft ons de volgende informatie voor de categorieën “fans”, “abonnees”, “bereikte personen” en “personen die met elkaar in contact komen” voor een selecteerbare periode: Activiteiten op de site zoals paginaweergaven, paginapreviews, acties op de site; bereikactiviteiten zoals “Like” informatie, bereikte mensen en aanbevelingen, bijdrageactiviteiten zoals bijdrageinteracties, videoweergaven, commentaar, gedeelde inhoud. We krijgen ook statistische informatie over de Facebookgroepen die gelinkt zijn aan onze fanpagina. In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Facebook, waarmee elke gebruiker heeft ingestemd bij het aanmaken van een Facebook-profiel, kunnen we ook abonnees en fans van de site identificeren en hun profielen en andere door hen gedeelde informatie bekijken. Facebook geeft hierover meer informatie op de volgende link: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

   Bioprophyl gebruikt deze gegevens, die in geaggregeerde vorm beschikbaar zijn, om de bijdragen en activiteiten op de fanpagina aantrekkelijker te maken voor de gebruikers, bijvoorbeeld voor het plannen van de inhoud en de timing van de bijdragen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG, namelijk ons rechtmatige belang bij de optimalisering van ons aanbod.

   Opslagduur

   Wij slaan de informatie die door Facebook wordt verzonden hooguit op zolang uw interesse in verwijdering of anonimisering niet opweegt tegen de informatie die u verstrekt. Als u de hier beschreven gegevensverwerking in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, verwijder dan de link tussen uw gebruikersprofiel en onze fanpagina door gebruik te maken van de functies “Ik vind deze pagina niet meer leuk” en/of “Abonneer u niet op deze pagina”.

   Uw rechten als betrokkene

   Wij raden u aan om eventuele verzoeken om informatie of andere vragen over uw rechten, die aan het einde van dit privacybeleid staan vermeld, rechtstreeks aan Facebook te richten, aangezien alleen Facebook volledige toegang heeft tot de gebruikersgegevens. Mocht u ons toch uw aanvraag sturen, dan wordt deze uiteraard nog verwerkt en bovendien doorgestuurd naar Facebook.

  2. Google+

   Onze website linkt diensten van het sociale netwerk Google +, dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Bij het bezoek aan onze website worden geen gegevens aan Google doorgegeven, omdat er geen Google-plug-ins zijn geïntegreerd.

  3. Twitter

   Onze website linkt diensten van het sociale netwerk Twitter, beheerd door Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Er worden geen gegevens aan Twitter doorgegeven wanneer u onze website bezoekt, omdat er geen Twitter-plugins zijn geïntegreerd.

  4. Instagram

   Onze website linkt diensten van het sociale netwerk Instragram, beheerd door Instagram LLC, vertegenwoordigd door Kevin Systrom en Mike Krieger,1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Er worden geen gegevens overgedragen aan Instagram wanneer u onze website bezoekt, aangezien er geen plugins van Instagram zijn geïntegreerd.

 5. 5 Meer informatie

  Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en heeft de status van 25 april 2018. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of door gewijzigde wettelijke of officiële eisen kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kan door u te allen tijde worden opgevraagd en afgedrukt op de website onder https://www.bioprophyl.de/wissen/datenschutz/.

  Heeft u vragen over het proces? Wij staan met plezier tot uw beschikking. Bel ons op 02656 952380. Natuurlijk kunt u ons ook een e-mail sturen naar [email protected] of gebruik maken van het contactformulier.

Het beheer van BioProphyl